Hopp direkte til innhold

Tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak

Norske kystkommuner kan søke Kystverket om tilskudd til fiskerihavneanlegg i henhold til retningslinjer gitt av Kystverket. Statlige virkemidler fra kap. 916 post 60 skal medvirke til å oppnå prioriterte mål i tråd med nasjonale mål for maritim næringsutvikling, regionale utviklingsprogram og/eller kommunale prioriteringer i tråd med tilskuddspostens formål.

Stortinget vedtok 20. desember 2022 statsbudsjettet for 2023. Under kap. 916, post 60, er det avsatt 36,1 mill. kr til tilskuddsordningen. Formålet med støtteordningen er å stimulere kystkommuner til utbygging og utbedring av infrastruktur i fiskerihavner. De kommunale fiskerihavnetiltakene er viktige bidrag i prosessen med å bedre rammebetingelsene for fiskerinæringen i kommunene.

Tilskuddsordningen er et virkemiddel for å realisere fiskerihavnetiltak som kommunene anser som samfunnsøkonomisk viktige, men som er så kapitalkrevende at de vanskelig lar seg gjennomføre uten statlig støtte. Tilskudd krever kommunal egenfinansiering av minst 50 prosent av prosjektkostnadene.

Tilskuddene kan gis både som bevilgninger innen budsjettåret og som tilsagn om støtte for neste budsjettår. Kystverket krever at kommunalt vedtak om finansiering foreligger før det inngås tilskuddsavtale. Søknader om tilskudd for prosjekter i 2023 må sendes til Kystverket innen 1. mars 2023. Søknadene må følge Kystverkets søknadsskjema. Tilskuddsordningen er en nettoordning og søknader skal sendes inn på grunnlag av kostnader eks. mva.

Søknadsfrist: 1. mars 2023

Kystverket kan kontaktes i forkant for å avklare om prosjektet er søknadsberettiget. Søknadsskjema med vedlegg sendes til post@kystverket.no og merkes med «post 60».

Til toppen