Hopp direkte til innhold

Farleder – vegene til sjøs

Langs hele norskekysten er det et nettverk av farleder, kategorisert som enten hovedled eller biled. Farledene er transportsystemet vårt til sjøs, og har blant annet betydning for forvaltning, planlegging, utbygging og operativ virksomhet i kystsonen. Kystverket har ansvar for utbedringer i farvannet, som farledene, og bidrar til bedre sikkerhet og effektivitet for ferdsel langs norskekysten.

  • Farledsstrukturen

    Hele norskekysten er i dag dekket av et standardisert referansesystem av ulike farledskategorier. Farledsstrukturen omfatter nettverket av transportårer til sjøs, og er et nasjonalt geografisk referansesystem for tiltak innen forvaltning, planlegging, utbygging og operativ virksomhet i kystsonen.
  • Etterretning for sjøfarende (Efs)

    Etterretning for sjøfarende (Efs) er en informasjonstjeneste fra Kartverket, Sjødivisjonen. I Efs kunngjøres sikkerhetskritiske oppdateringer og rettelser til offisielle norske sjøkart og opplysninger om forskjellige forhold som kan være av interesse for sjøfarende.
  • Farledsnormalen

    Farledsnormalen er en intern instruks for Kystverket som skal brukes av ansatte som arbeider med arealplanprosesser, utbygging av farleder og ved behandling av søknader om tillatelser etter havne- og farvannsloven. Siste versjon av farledsnormalen ble publisert 24.10.2022.
Til toppen