Hopp direkte til innhold

Aksjoner

Ved hendelser som medfører fare for et større tilfelle av akutt forurensning kan Kystverket bestemme at staten skal lede håndteringen av aksjonen. Det betyr at Kystverket tar ansvaret for å lede aksjoneringen både på sjø og i strandsonen.

Lasteskipet Eemslift Hendrika fikk slagside og måtte evakueres i april 2021. Kystverket overtok ledelsen av aksjonen da det var fare for at skipet skulle drive i land.

Formålet med beredskapen mot akutt forurensning er å verne om liv, helse, naturmiljø og næringsinteresser til sjøs og på land. Som forurensningsmyndighet er Kystverket særlig opptatt av miljøsårbare områder. 

Dersom Kystverket overtar aksjonen er det vi som avgjør hvilke tiltak som skal iverksettes, samt at vi overtar taktisk kontroll over tilgjengelig utstyr og materiell. Det innebærer også at ansvarlig forurenser stiller sine ressurser til disposisjon og sørger for at tiltakene som Kystverket beslutter blir gjennomført. 

Hva er en statlig aksjon?

Ved melding om, eller overhengende fare for et større tilfelle av akutt forurensning vil Kystverkets miljøberedskapsvakt mobilisere beredskapspersonell og utstyr fra kommunal og statlig beredskapsorganisasjon. Mobiliseringen vil skje i samarbeid med den berørte region/kommune eller forurenser. Ved kjemikalieulykker vil også andre ressurser kunne bli involvert.

Kystverket kan beslutte at staten skal lede håndteringen av aksjoneringen. Dersom det iverksettes statlig aksjon, bestemmer Kystverket hvilke tiltak som skal iverksettes og overtar taktisk kontroll over tilgjengelig utstyr og materiell. Videre skal ansvarlig forurenser stille sine ressurser til disposisjon og sørge for gjennomføring av tiltakene Kystverket beslutter.

Ved aksjoner som ledes av staten, kan Kystverket pålegge virksomheter og kommuner om å stille til rådighet utstyr og personell som inngår i beredskapen. Dersom det er fare for meget betydelig forurensningsskade, kan enhver gis pålegg om å stille til rådighet materiell eller personell for å bekjempe ulykken.  

Kystverket vil gjennomføre tiltak på vegne av ansvarlig forurenser, og kreve refusjon for kostnadene som pådras under aksjonen. Prinsippet om at forurenser betaler er et internasjonalt anerkjent prinsipp. 

En aksjon kan vare fra noen dager til flere måneder og involverer et stort antall personer og materiellressurser. Slike aksjoner kan dermed være svært ressurskrevende og medføre store utgifter for samfunnet.

HMS under statlige aksjoner

Kystverkets målsetting er å gjennomføre all vår virksomhet på en sikker og forsvarlig måte uten skade på personell, miljø eller materielle verdier. 

I samarbeid med NOFO (Norsk Oljevernforening For Operatørselskapene) har Kystverket utarbeidet HMS-permen ”Oljevern”, som består av tre deler.

Del 1 omhandler organisering, regler og krav, Del 2 er en veileder og del 3 en HMS-håndbok. I tillegg er det en del nyttige vedlegg som for eksempel HMS-plan, Sikkerhetsdatablad og skjema for rapportering av uønskede hendelser (RUH).

Målet er å informere alt innsatspersonell om helse, miljø og sikkerhetsarbeid ved oljevernaksjoner. HMS-håndboken er basert på erfaringer fra flere hendelser med akutt oljeforurensning og fra et stort antall øvelser.

Før deltakelse i en oljevernaksjon eller -øvelse ber vi om at du studerer håndboken nøye og forholder deg aktivt til denne.

Helse, miljø og sikkerhet er en kontinuerlig prosess. Dersom du har forslag til endringer av HMS -permen eller - håndboken, eller savner noe så . Håndboken kan lastes ned lenger ned på siden. 

Hva skal til for at en oljevernaksjon blir en suksess?

En oljevernaksjon påvirkes av faktorer som vær, lysforhold, topografi, infrastruktur, befolkning, geografi, geologi, naturverdi og forurensede områders tilgjengelighet. Under ekstreme klimatiske forhold blir materiellet gradvis mindre effektivt. Effektiv skadebegrensning på sjø forventes derfor å kunne gjennomføres i ca 60 prosent av årets dager.

Erfaring fra en rekke oljeutslipp i andre land viser at det kun i unntakstilfeller har vært mulig å ta opp mer enn 10–15 prosent av oljeutslippet ved kilden på sjøen. Resten fordamper, blandes ned i vannmassene, tas opp mens den flyter på sjø eller når land.

Kjemikalieulykker, altså ulykker med andre kjemikalier enn olje, kan være helt annerledes. Mange kjemikalier vil kunne blande seg med vannmassene mens andre kan flyte på sjøen. Valg av tiltak og metode for å begrense skadene på mennesker og miljø vil derfor kunne variere mye.

Faktorer som påvirker en aksjons grad av suksess

 • Utslippsmengde
 • Type forurensning
 • Sårbarheten til miljøet i området
 • Temperatur
 • Lysforhold
 • Topografi
 • Infrastruktur

For utslipp av olje på sjø er også følgende forhold av betydning

 • Responstid og tilgang på fartøy
 • Sjøtilstand (bl.a. bølgehøyde)
 • Vindhastighet og retning
 • Strømhastighet og retning
 • Oljens fysiske egenskaper
 • Depotplassering
 • Materielltilgang
 • Personelltilgang
 • Tidevannsforhold
 • Avstand til land

Nedlastbare dokumenter

HMS-permen

Last ned

Inneholder alle delene i HMS-permen.

Veileder Publisert Oppdatert

Vedlegg til HMS-permen

Last ned

Vedlegg til HMS-permen, inkludert sjekklister for vernerunder, sikker jobbanalyse, eksempel på HMS-plan og sikkerhetsblad.

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Kontakt

Avdelingsleder

Kjetil Aasebø /
Til toppen