Hopp direkte til innhold

Tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak

Norske kystkommuner kan søke Kystverket om tilskudd til fiskerihavneanlegg i henhold til retningslinjer gitt av Kystverket. Statlige virkemidler fra kap. 916 post 60 skal medvirke til å oppnå prioriterte mål i tråd med nasjonale mål for maritim næringsutvikling, regionale utviklingsprogram og/eller kommunale prioriteringer i tråd med tilskuddspostens formål.

Kystverket lyser nå ut ny runde med tilskudd til fiskerihavnetiltak under statsbudsjettet kap. 916 post 60.

Formålet med støtteordningen er å stimulere kystkommuner til utbygging og utbedring av infrastruktur i fiskerihavner. De kommunale fiskerihavnetiltakene er viktige bidrag i prosessen med å bedre rammebetingelsene for fiskerinæringen i kommunene.

Tilskuddsordningen er et virkemiddel for å realisere fiskerihavnetiltak som kommunene anser som samfunnsøkonomisk viktige, men som er så kapitalkrevende at de vanskelig lar seg gjennomføre uten statlig støtte. Tilskudd krever kommunal egenfinansiering av minst 50 prosent av prosjektkostnadene.

Tilskuddene kan gis både som bevilgninger innen aktuelt budsjettår og som tilsagn om støtte for neste budsjettår. Kystverket krever at kommunalt vedtak om finansiering foreligger før det inngås tilskuddsavtale. Søknader om tilskudd for prosjekter må sendes til Kystverket innen 1. mars 2024.

Utsteding av tilsagn er foreløpig planlagt før sommeren 2024, med frist for ferdigstillelse av prosjekt i 2025. Tilsagnene gis med forbehold om Stortingets vedtak i forbindelse med budsjettbehandling. 

Søknadene må følge Kystverkets søknadsskjema. Tilskuddsordningen er en nettoordning og søknader skal sendes inn på grunnlag av kostnader eks. mva.

Søknadsfrist: 1. mars 2024

Kystverket kan kontaktes i forkant for å avklare om prosjektet er søknadsberettiget. Søknadsskjema med vedlegg sendes til post@kystverket.no og merkes med «post 60».

 • Hvem kan søke om tilskudd?

  Norske kystkommuner med etablerte fiskerihavner eller planer om etablering av fiskerihavner er søknadsberettiget for ordningen. 

 • Retningslinjer for tilskudd

  Retningslinjene for tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak er forankret i statsbudsjettets kap. 916 post 60 og ble sist revidert 20.12.2022. Tilskuddsordningen er underlagt reglement og bestemmelser for økonomistyring i staten fastsatt 12. desember 2003 med endringer senest 31. august 2021.

 • Søknadsskjema – søk om tilskudd

 • Saksbehandling

  Før søknadsfristen kan interesserte ta kontakt med Kystverket dersom det er behov for veiledning i forbindelse med søknaden.

  Saksbehandlingen følger forvaltningsloven. Forutsatt at søknaden er komplett ved søknadsfrist, skal søknader behandles så raskt som mulig innenfor fastsatte frister. 

  Saksbehandlingen tar utgangspunkt i prosjektets oppfyllelse av ordningens tildelingskriterier.

  Behov for verifisering av opplysningene i søknad vil bli vurdert individuelt.

  Alle søknader besvares skriftlig. Innvilgede søknader mottar et tilskuddsbrev som vil inneholde relevante vilkår for tilskuddet, herunder rapporterings- og utbetalingsvilkår.

Kontakt

Seniorrådgiver

Kamilla Nergård +4740036670 / kamilla.nergard@kystverket.no
Til toppen