Hopp direkte til innhold

BarentsWatch

Kystverket leder gjennomføringen av BarentsWatch-avdelingen.

Logo BarentsWatch

BarentsWatch skal samle, utvikle og dele informasjon om norske kyst- og havområder. Gjennom disse tjenestene hjelper vi forvaltning, næring og enkeltpersoner til å nyttiggjøre seg av informasjon som ellers oppfattes som fragmentert eller utilgjengelig.

Virksomheten består av et åpent informasjonssystem med tjenester for sluttbrukere som presenteres i portalen www.barentswatch.no. I tillegg utvikles det et skjermet overvåkningssystem som bidrar til effektivisering av operativ innsats. 

Ti departementer og 29 forvaltningsetater og forskningsinstitutter er våre partnere. Kontorsted er Tromsø, og selve utviklingsarbeidet utføres av kommersielle leverandører gjennom offentlige anskaffelser.

BarentsWatch har siden 2012 hatt som formål å tilgjengeliggjøre offentlige data gjennom brukervennlige tjenester. Myndigheter, næringsliv og enkeltpersoner får enkel tilgang til sammenstilte, relevante, oppdaterte og pålitelige data. Det bidrar til at norske hav- og kystområder brukes og forvaltes på en effektiv, bærekraftig og godt koordinert måte.

Tjenestene gir tilgang til mer informasjon, bedre funksjonalitet, effektivisering og økt kvalitet av de operative tjenestene ute hos etatene. Brukene oppgir at tjenesten bidrar til enklere informasjonsdeling og kommunikasjon internt og eksternt.

BarentsWatch sammenstiller informasjon fra flere datakilder og tilgjengeliggjør ferdig prosessert data i én løsning som muliggjør utnyttelse av stordriftsfordeler og synergieffekter. BarentsWatch-programmet bidrar til å realisere regjeringens digitaliseringsstrategi for gjenbruk av data. Gjennom deling av data i BarentsWatch kan data brukes i nye sammenhenger både i tjenestene våre, men også for næringsliv, forskere og sivilsamfunnet gjennom deling av data gjennom API. Informasjon og kunnskap koordineres og videreformidles på en enhetlig måte og legger til rette for økt gjenbruk av data, mer samhandling mellom aktører og forenklet tilgang for flere og nye brukergrupper. Bruk av dataene blir således mindre avhengig av brukernes kunnskap om tilgjengelige kilder. Tilgjengeliggjøring av flere data fra samme portal reduser også tiden som går med til informasjonsinnhenting.

BarentsWatch ønsker å være en pådriver for at offentlige etater i større grad deler data med ulike brukere gjennom tjenester, også via egne kanaler. Gjennom å sette brukeren i fokus har BarentsWatch fått offentlige etater til å dele data som de ikke har delt tidligere og gjøre nye vurderinger knyttet til sensitivitet av dataen. Eksempelvis var Fiskehelse en lukket tjeneste for offentlige etater siden fiskehelsedata ble ansett som forretningssensitiv data. Denne tjenesten ble åpnet for allmennheten uten at de fryktede konsekvensene for deling av slike data inntraff.

BarentsWatch forenkler arbeidet med å bearbeide og sammenstille informasjon fra flere kilder. Ettersom bearbeidingen og sammenstillingen av dataene gjøres av én aktør, unngår man også her potensielt dobbeltarbeid ved at flere av brukerne gjør den samme jobben. Dette legger også større press på å standardisere formatet på de ulike datakildene på tvers av aktørene, da gevinstene av en slik standardisering blir mer synlige.

For mer informasjon om våre verktøy som gir operative etater et samlet og felles situasjonsbilde:

Bidrar til mer effektiv havovervåkning og Tjenesten Felles ressursregister.

Tjenester som i dag er å finne i åpen del inkluderer: 

 

Til toppen