Hopp direkte til innhold

BarentsWatch

I over 10 år har BarentsWatch laget digitale tjenester for en rekke brukere og samtidig effektivisert forvaltningen.

Logo BarentsWatch

Formålet med  www.barentswatch.no har vært å tilgjengeliggjøre offentlige data gjennom brukervennlige tjenester. Myndigheter, næringsliv og enkeltpersoner får enkel tilgang til sammenstilte, relevante, oppdaterte og pålitelige data. Det bidrar til at norske hav- og kystområder brukes og forvaltes på en effektiv, bærekraftig og godt koordinert måte. BarentsWatch er en del av Kystverket, og sammen med samarbeidspartnere er det utviklet og igangsatt relevante tjenester som:

  • ArcticInfo

    Se viktig informasjon om arktiske farvann for trygg ferdsel i nordområdene.
  • NAIS

    Følg skipstrafikken i sanntid.

BarentsWatch har utviklet tjenestene i tett kontakt med brukerne og de ansvarlige etatene. Den kontinuerlige videreutviklingen av tjenestene skjer også basert på brukerinnspill. Slik har det vært helt fra oppstarten i 2012 da en nedsatt arbeidsgruppe og styret påpekte at BarentsWatch måtte bli et brukerstyrt og ikke leverandørstyrt system. Ny funksjonalitet legges til og endringer gjøres etter ønsker fra brukere som hele tiden er med i arbeidsprosessen.

Tjenestene sammenstiller informasjon fra flere datakilder og tilgjengeliggjør ferdig prosessert data i én løsning som muliggjør utnyttelse av stordriftsfordeler og synergieffekter. BarentsWatch bidrar til å realisere regjeringens digitaliseringsstrategi for gjenbruk av data. Dette er data som kan brukes i nye sammenhenger både for næringsliv, forskere og sivilsamfunnet gjennom deling av data gjennom API. Tilgjengeliggjøring av flere data fra samme portal reduser også tiden som går med til informasjonsinnhenting.

BarentsWatch er en pådriver for at offentlige etater i større grad deler data med ulike brukere gjennom sine tjenester. Dette forenkler arbeidet med å bearbeide og sammenstille informasjon fra flere kilder. Ettersom bearbeidingen og sammenstillingen av dataene gjøres av én aktør, unngår man mulig dobbeltarbeid ved at flere av brukerne gjør den samme jobben. Dette legger også større press på å standardisere formatet på de ulike datakildene på tvers av aktørene, da gevinstene av en slik standardisering blir mer synlige.

Virksomheten består av et åpent informasjonssystem med tjenester for sluttbrukere som presenteres i portalen. I tillegg utvikles det et skjermet overvåkningssystem som bidrar til effektivisering av operativ innsats. Samlet bidrar dette til økt samhandling og samarbeid på tvers av offentlig sektor.

BarentsWatch ble etablert for å fylle rollen som koordinator og videreformidler av informasjon om hav og kyst på tvers av etater, næringsliv og øvrige interessenter, og samarbeider i dag med ni departementer og 32 forvaltningsetater og forskningsinstitusjoner. Avdelingen er, som en del av Kystverket, underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Kystdirektøren leder Etatsgruppen for BarentsWatch som blant annet skal bidra til fremdrift gjennom samarbeid på tvers og forankring i utøvende etater og institusjoner.

For mer informasjon om verktøyene som gir operative etater et samlet og felles situasjonsbilde:

Bidrar til mer effektiv havovervåkning 

- Tjenesten Felles ressursregister

Tjenester som i dag er å finne i åpen del inkluderer: 

Til toppen