Hopp direkte til innhold

Viktig NTP-satsing for kyst-Norge

Vedlikehold og utvikling av eksisterende infrastruktur er en av prioritetene i forslaget til Nasjonal transportplan 2025–2036. Foto: Alexander Sundkvist/Kystverket
Vedlikehold og utvikling av eksisterende infrastruktur er en av prioritetene i forslaget til Nasjonal transportplan 2025–2036. Foto: Alexander Sundkvist/Kystverket

I forslaget til Nasjonal transportplan 2025–2036 (Meld. St. 14 2023–2024) ligger det an til en jevn satsing på sjøtransporten og den maritime infrastrukturen de kommende årene.

I dag, 22. mars, ble stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2025–2036 lagt frem. Der presenterer regjeringen sin transportpolitikk og langsiktige plan for utforming av transportsystemet, og den vil være en viktig rammesetter for Kystverkets arbeid de kommende årene.

Økonomiske rammer til kyst (mrd. 2024-kr)

Sum kyst  2,3 3 2,7 34,2
Formål Budsjett 2024 NTP, årlig gj.snitt 2025–2030 NTP, årlig gj.snitt 2031–2036 NTP, totalt 2025–2036
Forvaltning og drift  1 1,1 1,1 13,1
Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold 0,2 0,3 0,3 3,8
Investeringer 0,9 1,4 1 14,7
Tilskudd 0,2 0,2 0,2 2,6

Regjeringen vil legge til grunn en planramme til kystområdet på 34,2 milliarder kroner som skal bidra til en effektiv, sikker og miljøvennlig sjøtransport som legger til rette for næringsutvikling og bosetning i kystnære områder. Prioriteringene på kystområdet bidrar også til å ivareta nasjonale forsvars- og beredskapsinteresser.

– Vi synes det er gledelig at kyst-Norge kommer godt ut av dette forslaget til NTP 2025–2036. En trygg og effektiv sjøtransport og en tilsvarende god havneinfrastruktur er viktige forutsetninger for å beholde og videreutvikle næringer som skaper levende lokalsamfunn langs hele vår langstrakte kyst. Fra et faglig ståsted har Kystverkets innspill til planen blitt hørt og tatt med. Med forbehold om at planen blir vedtatt av Stortinget og at den gjenspeiles i de kommende statsbudsjettene, ser vi veldig frem til å fortsette vårt arbeid med å vedlikeholde, utbedre og utvikle den maritime infrastrukturen og ikke minst iverksette tiltakene som ligger i NTP 2025–2036, sier kystdirektør Einar Vik Arset.

Sentrale stikkord for NTP-forslaget er grønn omstilling og klimatilpassing, digitalisering og effektivisering, samt økt fokus på drift, vedlikehold og utvikling av eksisterende infrastruktur. Det er også funnet rom for en rekke nye store investeringer, se tabell under.

Store investeringer 2025–2030 (mill. 2024-kr ekskl. mva.)

Sum     3 078 -1 772
Fylke(r) Prosjekt Kategori Investering, 2025–2030 Netto nytte
Finnmark Vardø fiskerihavn Fiskerihavnetiltak 364 -206
Troms Årviksand fiskerihavn Fiskerihavnetiltak 69 -62
Nordland Andenes fiskerihavn Fiskerihavnetiltak 800 -798
Nordland Værøy fiskerihavn Fiskerihavnetiltak 497 -413
Nordland Røst fiskerihavn Fiskerihavnetiltak 305 -252
Møre og Romsdal Røyrasundet til Svædet Farledstiltak 122 0
Vestland Skatestraumen–Fåfjorden– Vågsfjorden–Måløy sør Farledstiltak 154 21
Vestland Kalvåg fiskerihavn Fiskerihavnetiltak 146 -136
Vestland Florø–Frøysjøen Farledstiltak 124 -133
Rogaland Nordlig Innseiling Haugesund Farledstiltak 106 -76
Rogaland Feistein–Tungenes Farledstiltak 116 -132
Telemark Gjennomseiling Torsbergrenna Farledstiltak 170 72
Østfold Innseiling Halden Farledstiltak 106 342

Se også:

Til toppen