Hopp direkte til innhold

Operativt samarbeid

Her kan du lese om hvilke statlige aktører og etater Kystverket samarbeider med for å ivareta den statlige beredskapen mot akutt forurensning.

Kystverket har ansvaret for at den statlige beredskapen mot akutt forurensning er dimensjonert og tilpasset den til enhver tid gjeldende miljørisiko. For å ivareta denne oppgaven er Kystverket avhengig av bistand og samarbeid fra flere statlige aktører og etater. Dette operative samvirket er regulert i avtaler og instrukser, der det tydelig fremgår et rolle- og ansvarsforhold mellom Kystverket og våre samvirkepartnere. For å få dette samvirket til å fungere, gjennomføres det årlige kompetansebyggende aktiviteter (trening, kurs og øvelser) mellom partene. Nedenfor beskrives kort de viktigste samarbeidsavtaler som sikrer et godt operativt samvirke.

Statlige aktører

Forsvaret

Ved uønskede hendelser, og ved statlige aksjoner mot akutt forurensning, kan Kystverket anmode om bistand fra Forsvaret. Det er inngått flere samarbeidsavtaler som regulerer samvirket mellom Kystverket og Forsvaret, hvor en overordnet samarbeidsavtale signert av kystdirektøren og sjef Forsvarets operative hovedkvarter fungerer som «overheng» over gjeldende avtaler. Kystverket kan ved behov anmode om bistand fra alle Forsvarets kapasiteter, fra logistikkstøtte til bistand fra Heimevernet.

Kystvakten

Kystvakten er Kystverkets viktigste ressurs og samvirkeaktør fra Forsvaret. Kystvaktloven regulerer dette samvirket, i tillegg til at det er inngått en egen samarbeidsavtale mellom Kystverket og Kystvakten, som et supplement til overordnet samarbeidsavtale mellom Forsvaret og Kystverket og kystvaktloven. I denne avtalen er det et eget punkt om tilpasning av Kystvaktens fartøy for oljevernberedskap. I praksis innebærer det at ved nybygg, ombygging eller ved anskaffelser av fartøyer til Kystvakten, tilpasses disse oljevernoppgaver i den grad det er mulig uten at dette går på bekostning av primæroppgavene. I tillegg regulerer avtalen permanent plassering av oljevernutstyr på fartøyene. Som følge av dette punktet i avtalen, er alle «nye» fartøyer i Kystvakten designet for og utrustet med oljevernkapasiteter (totalt 12 fartøyer). Ny Jan Mayen-klasse kystvaktfartøyer, som skal erstatte Nordkapp-klassen, vil alle bli utrustet med oljevernkapasiteter i motsetning til dagens Nordkapp-klasse. Dette samarbeidet innebærer hurtigere respons og mobilisering av oljevernutstyr enn om oljevernutstyret var lagret på land. Kystvakten og Kystverket deler bruk av to overvåkningsfly, sammen med Norsk oljevernforening for operatørselskaper.

Kystvakten og Kystverket inngikk i 2020 en avtale om operativ utførelse av statlig slepeberedskap. Som følge av denne avtalen/samarbeidet ble Kystvakten tilført to nye slepefartøy, som inngår som en fullverdig del av Kystvakten. Dette samarbeidet styrker Kystvaktens evne til å ivareta sine primæroppgaver, samtidig med at Kystvaktens tilgjengelighet for andre statlige aktører økes.

Miljødirektoratet

Miljødirektoratet er forurensningsmyndighet og kravstiller for forurensningsberedskap for bedrifter, herunder petroleumsindustrien. Kystverket og Miljødirektoratet har en samarbeidsavtale som beskriver forholdet dem imellom som statlig forurensningsmyndighet. Miljødirektoratet bidrar med miljøfaglig kompetanse ved statlige aksjoner mot akutt forurensning, og leder rådgivende gruppe for Kystverket.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Samarbeidsavtalen mellom Kystverket og DSB regulerer tilgang til Sivilforsvarets ressurser og kapasiteter ved statlige aksjoner mot akutt forurensning. DSB er i tillegg fagmyndighet for Norges Brannskole og landets brannvesen, som utgjør ryggraden i den lokale og regionale forurensningsberedskapen i Norge. Kystverket, DSB, NOFO og Miljødirektoratet samarbeider om Nasjonal læreplan i håndtering av akutt forurensning. DSB, Miljødirektoratet og Kystverket samarbeider i tillegg om etablering av Enhetlig ledelsessystem (ELS) som beskriver anbefalt organisasjon/organisering ved større, uønskede hendelser.

Havindustritilsynet

Samarbeidsavtalen mellom Kystverket og Havindustritilsynet (Havtil) beskriver myndighets- og ansvarsforholdet mellom etatene ved akutte forurensingshendelser hos operatørselskaper på norsk sokkel. Det gjennomføres en årlig øvelse og møte mellom etatene.

Ansvarsfordeling ved akutt oljeforurensning fra norsk sokkel

  • Havindustritilsynet (Havtil) har myndighetsansvar for tilsynet med teknisk og operasjonell sikkerhet og beredskap, samt arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten.
  • Myndighetsansvaret omfatter petroleumsvirksomheten på den norske kontinentalsokkelen, i tillegg til petroleumsanlegg og tilhørende rørledningssystem på Melkøya, Tjeldbergodden, Nyhamna, Kollsnes, Mongstad, Sture, Kårstø og Slagentangen.
  • Ved akutt forurensning fører Havtil tilsyn med hvordan operatørselskap handterer en pågående hendelse med tanke på sikkerhet, liv og helse. Ptil fører tilsyn med at kravene i petroleumsregelverket blir fulgt, og vurderer fortløpende de tiltakene som blir satt i verk for å få kontroll over situasjonen.

 

  • Kystverkets forurensningsmyndighet gjelder i forbindelse med akutt forurensning. Altså en uønsket hendelse som kan medføre eller medfører akutt forurensning.
  • Kystverkets forurensningsmyndighet etter loven innebærer blant annet ansvar og myndighet til å fatte vedtak, føre tilsyn og til å gjennomføre tiltak.
  • Det er ansvarlig forurenser som har den primære tiltaksplikt ved akutt forurensning, men Staten ved Kystverket har plikt til å aksjonere dersom den ansvarlige ikke kan eller vil gjennomføre nødvendige tiltak. 

Hovedredningssentralen (HRS)

Liv og helse vil alltid prioriteres foran vern av miljø. Mange statlige aksjoner mot akutt forurensning starter som en redningsaksjon ledet av HRS. Når redningsaksjonen er avsluttet, overleverer HRS håndteringen av hendelsen til Kystverket. For å ivareta denne overgangen på en god måte, gjennomfører Kystverket og HRS hyppige møter og øvelser hvor denne overgangen er tema.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA)

Samarbeidsavtalen mellom Kystverket og DSA beskriver samarbeidet mellom etatene om rapportering/overvåkning og ved hendelser som innebærer fare for radioaktiv forurensning. Eksempelvis er det utplassert detektorer for radioaktiv stråling i Kystverkets overvåkningsfly og i Kystverkets droner som opereres av Kystvakten.

Sjøfartsdirektoratet

Kystverket har en avtale med Sjøfartsdirektoratet om tilgang til maritim kompetanse/bistand ved forurensningshendelser/statlige aksjoner. Denne avtalen øves årlig. Samtlige uønskede hendelser med skip langs kysten av Norge rapporteres og utveksles mellom etatene. Kystverkets og Sjøfartsdirektoratets beredskapsvaktordning har daglig dialog, og gjennomfører ukentlige oppsummeringer/overleveringer av innkomne saker i de respektive vaktordninger. Sjøfartsdirektoratet samarbeider med Kystverket, Kystvakten og DSA om bruk av Kystverkets droner for påvisning av svovelgasser fra skip.

Private aktører

Norsk oljevernforening for operatørselskaper (NOFO)

NOFO er petroleumsindustriens operative beredskapsaktør på norsk sokkel. Gjennom forurensningsloven har Kystverket fullmakter til å kreve bistand fra relevante aktører, herunder NOFO. NOFO og Kystverket samarbeider om forskning, utvikling og innovasjon (FoUI), flyovervåkning samt gjennomføring av felles trening, kurs og øvelser.

Til toppen