Hopp direkte til innhold

Losavgifter

Fartøy som frivillig nytter statslos er pliktig til å betale både losingsavgift og losberedskapsavgift.

 • Hva er losavgifter?

  Losavgiftene består av losberedskapsavgift, losingsavgift og farledsbevisavgift.

  Fartøy som seiler i norsk farvann innenfor grunnlinjen skal betale losberedskapsavgift, og fartøy som nytter los skal i tillegg betale losingsavgift. Avgiftssatsene justeres årlig.

 • Hvilket regelverk gjelder?

 • Hvilke fartøy er lospliktige?

  Lospliktige fartøy er i hovedsak (listen er ikke fullstendig):

  Fartøy som har en lengde på 70 meter eller mer eller en bredde på 20 meter eller mer. Fartøy som har en lengde på 35/50 meter eller mer som frakter farlig eller forurensende last som angitt i lospliktforskriften. Passasjerfartøy som har en lengde på 50 meter eller mer, men fritak fra losplikt hvis de har løyve til persontransport i rute etter lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova) og trafikkerer den ruta.

  I forskrift om plikt til å bruke los i norske farvann er det flere bestemmelser om lospliktige områder, lospliktige fartøy og fritak.

 • Betalingsplikt for lospliktige fartøy

  Betalingsplikten for lospliktige fartøy i lospliktig farvann gjelder for:

  • Losberedskapsavgift inntrer når fartøyet passerer grensen for avgiftsbelagt farvann for inn- eller utseiling.
  • Losingsavgift inntrer når statslos tas ombord og omfatter all seilas med statslos ombord farledsbevisavgift inntrer ved gjennomføring av farledsbevisprøve, samt ved utstedelse, fornying eller endring av farledsbevis kadettfarledsbevisavgift inntrer ved utstedelse av kadettfarledsbevis.
  • Avgiftspliktige fartøy som hovedsakelig seiler innenfor grensen for avgiftsbelagt farvann eller mellom norske havner skal betale losberedskapsavgift i form av årsavgift.
  • Lospliktige fartøy som seiler på farledsbevis eller får dispensasjon fra å ha los om bord skal betale losberedskapsavgift, mens fartøy som har los om bord i tillegg skal betale losingsavgift.
 • Losingsavgift

  Losingsavgift må betales når fartøyer nytter statslos, og kommer i tillegg til losberedskapsavgift. Denne avgiften betales ikke når fartøyet har navigatør med farledsbevis eller når fartøyet gis dispensasjon (tillatelse til å seile uten los om bord).

  Losingsavgiften betales i form av timesatser, minimum tre timer. Timesatsen er differensiert etter fartøyets størrelse på følgende måte:

  Timesats for losingsavgift

  Tonnasje Timesats (2023)
  Fra 0 til og med 1 000 BT  kr 1735,-
  Fra 1 001 til og med 2 000 BT  kr 2180,- 
  Fra 2 001 til og med 4 000 BT kr 2570,-
  Fra 4 001 til og med 8 000 BT  kr 2950,-
  Fra 8 001 til og med 12 000 BT kr 3230,-
  Fra 12 001 til og med 20 000 BT kr 3590,-
  Fra 20 001 til og med 30 000 BT kr 3925,-
  Fra 30 001 til og med 50 000 BT  kr 4205,-
  Fra 50 001 til og med 100 000 BT  kr 4480,-
  Fra 100 001 BT og over kr 4770,-

  Bestillingsavgift

  Bestillingsavgift kan tillegges losingsavgiften dersom losbestillingen ikke er gjort elektronisk via den elektroniske internettjenesten til Kystverket minst 24 timer før starttidspunkt for losoppdraget (Svalbard 72 timer). Bestillingsavgift kan også tillegges bestillinger av los hvor starttidspunktet bekreftes mindre enn to timer før losoppdraget skal starte.

  Endring av losbestilling

  Endring i losbestillinger hvor avgangstidspunktet er bekreftet av bestiller kan medføre en ombestillingsavgift for hver endring. Det kan tillegges flere avgifter på samme losoppdrag. Bestillingsavgift og ombestillingsavgift er kr 1 500,-.

  Ved kansellering av losoppdrag på Svalbard mindre enn 48 timer før starttidspunktet, ilegges fartøy en avbestillingsavgift på kr 10.000,-.

 • Losberedskapsavgift

  Losberedskapsavgift må betales av alle lospliktige fartøyer uansett om statslos nyttes eller ikke.

  Betalingsplikten inntrer når fartøyet passerer grensen for avgiftsbelagt farvann for inn- eller utseiling, eller når fartøyet tar statslos om bord utenfor avgiftsbelagt farvann.

  Fartøy som har statslos om bord skal betale losingsavgift i tillegg til losberedskapsavgift.

  Årsavgift

  De betalingspliktige kan betale losberedskapsavgift i form av en årsavgift i stedet for å betale for hver enkelt seiling. Årsavgiften gjelder for hele året og betales forskuddsvis med 1/4 pr kvartal. Avgiftspliktige fartøy som hovedsakelig seiler innenfor grensen for avgiftsbelagt farvann eller mellom norske havner skal betale losberedskapsavgift i form av årsavgift.

  Detaljer om farledsbevis må rapporteres

  Fartøy som oppfyller losplikten ved å ha navigatør med farledsbevis skal i Kystverkets meldingssystem SafeSeaNet oppgi hvilket farledsbevis som benyttes for det enkelte seilas. Mangelfull rapportering av hvilket farledsbevis som er benyttet vil medføre en administrasjonsavgift på kr 1 500,-.

  Satser

  Satser for losberedskapsavgift fra og med 1. februar 2023:

  Ved innseiling og utseiling betales kr 1,15 pr. BT for de første 3 000 BT og kr 95 pr. BT for den overskytende tonnasje.

  Årsavgift

  • For fartøyer t.o.m. 8 000 BT er fritatt
  • For fartøyer f.o.m. 8 001 BT t.o.m. 10 000 BT kr 73,06
  • For fartøyer over 10 000 BT kr 88,88

  Eksempel på losberedskapsavgift for fartøy på 9 000 BT:

  • Anløp (inn og ut): ((3 000 BT x kr 1,15) + (6 000 BT x kr 0,95)) x 2 = kr 18 300,-.
  • Årsavgift for ubegrenset antall anløp: 9 000 BT x kr 73,06 = kr 657 540,-.

  For fartøy på 9 000 BT tilsvarer årsavgiften avgiften for 36 anløp (72 inn- og utseilinger). For fartøy større enn 10 000 BT tilsvarer årsavgiften 47 anløp.

  Miljørabatt - ESI

  Fartøy opptil 20 000 BT registrert med 50 poeng eller mer på skipsmiljøindeksen ESI får 100 prosent rabatt i losberedskapsavgift. Dette gjelder både avgift ved enkeltanløp og årsavgift. For fartøy større enn 20 000 BT er rabatten 50 prosent.

  Registrering av skip i Environmental Ship Index (ESI) gjøres på www.environmentalshipindex.org

 • Farledsbevisavgift

  Farledsbevisavgiften er gjeldende ved gjennomføring av en praktisk og teoretisk prøve for utstedelse av nytt farledsbevis, samt ved fornying, endring eller utvidelse av farledsbevis.

  Den praktiske og teoretiske prøven som kreves for utstedelse eller utvidelse av farledsbevis medfører en avgift på kr 5250,- pr. prøve.

  Dersom prøven ikke bestås, må det betales ny avgift for ny prøve. Hvis navigatøren søker om farledsbevis for et stort område som krever mer enn en prøve, betales kr 5250,- pr prøve.

  Utstedelse, fornying eller endring av farledsbeviset medfører en avgift på kr. 1 310,-. Summen av farledsbevisavgift for en prøve og utstedelse av nytt/utvidet farledsbevis er kr 6 560,-.

Statlig bruk av losavgifter i 2019

lostjenesten-i-2019.png

Lostjenesten hadde i 2019 en samlet inntekt på 857 mill. kroner, mens de samlede kostnadene inklusiv investeringer i sum beløp seg til 890 mill. kroner. Lostjenesten fikk et underskudd på 34 mill. kroner. Budsjettert resultat var et underskudd på 19 mill. kroner. Utover i 2019 økte aktiviteten og inntektene betydelig, noe som resulterte i en ekstraordinær avgiftsreduksjon på 44 mill. kroner i årets fem siste måneder. Dette som et tiltak for å unngå oppbygging av overskudd.

Losavgiftene var på 771 mill. kroner i 2019, mens resterende 86 mill. kroner av inntektene er statlig finansiering. Losavgiftene fordelte seg med 66 % fra losingsavgift (timesats når los er om bord), 33 % fra losberedskapsavgift (betales av alle lospliktige fartøy over 8000 BT) og 1 % fra farledsbevisavgift (for farledsbevisprøve og utstedelse av farledsbevis). Inntektene var 27 mill. kroner (4 %) høyere i 2019 enn i 2018. Den økte inntekten skyldes mer lospliktig trafikk. Avgiftssatsene økte kun med 0,1 % i gjennomsnitt i 2019, ved at farledsbevisavgiften økte med 2,1 % og øvrige avgifter var uforandret. Den lospliktige trafikken økte med 2,8 %. Det var økning både i antall losoppdrag (+3,2 %), dispensasjoner og seilas med farledsbevis (+2,2 %).

I 2019 ble det utført 40.820 losoppdrag, noe som er 1.278 flere oppdrag enn i 2018. 34 % av alle lospliktige seilas hadde los om bord, mens 65 % var seilas med farledsbevis. Antall utførte losingstimer økte med 4,8 % fra 2018 til 2019. I gjennomsnitt varte et losoppdrag 3,5 timer i 2019, mot 3,4 timer i 2018. Økningen i losingstimer kombinert med økning på fartøystyper med stor tonnasje (cruiseskip, offshore spesialfartøy inklusiv rigger, samt tankskip) er forklaringen på inntektsøkningen.

Lasteskip betalte 36 % (272 mill. kroner) av losings- og losberedskapsavgiftene i 2019. Resten ble betalt av tankskip (30 % / 229 mill. kroner), cruiseskip (18 % /137 mill. kroner), offshore- og spesialfartøy (12 % / 90 mill. kroner), passasjerskip/ferger (4 % / 27 mill. kroner) og fiskefartøy (1 % / 7 mill. kroner). Inntekten fra tankskip og offshore- og spesialfartøy økte i 2019, mens inntekten fra lasteskip og passasjerskip gikk ned.

Samlet kostnad inklusiv investeringer var 92 mill. kroner (12 %) høyere i 2019 enn i 2018. Personalkostnadene på 475 mill. kroner utgjorde 53 % av lostjenestens samlede kostnader i 2019, mot 419 mill. kroner i 2018. Dette er en økning på 13 %. Andre driftskostnader økte fra 332 til 364 mill. kroner (+10 %), mens investeringene på 6 mill. kroner var på nivå med 2018 (-3 %).

Driftsorganisasjonen til lostjenesten utgjorde 96 % av de samlede driftskostnadene på 839 mill. kroner, mens forvaltning og farledsbevisordningen stod for 4 % av kostnaden. De største kostnadene var på losing/statslosene (57 %), tilbringertjeneste (30 %) og losformidling (5 %). Samlet ledelse og administrasjon for driftsorganisasjonen utgjorde 4 % av lostjenestens samlede driftskostnad.

Både inntektene og kostnadene var betydelig høyere enn budsjett i 2019, noe som skyldes økning i antall losoppdrag, lengre varighet på losoppdrag og stor økning blant tankskip med omlasting av russisk gass utenfor Honningsvåg. For å unngå et stort overskudd, ble losberedskapsavgiften redusert med 39,8 % i perioden 1. august – 31. desember 2019. Dette skulle gi 40 mill. kr lavere inntekt, mens reduksjon i inntekten beløp seg til 44 mill. kr.

Lostjenesten styrte mot et underskudd på 19,1 mill. kroner i 2019 for å tilbakeføre størstedelen av overskudd pr 31.12.2018 på 26 mill. kroner. Den økte aktiviteten og reduksjonen i losberedskapsavgiften på 44 mill. kroner førte til et underskudd på 34 mill. kroner istedenfor. Det akkumulerte overskuddet ble dermed endret til et akkumulert underskudd på 7 mill. kroner pr 31.12.2019. I 2019 var avgiftssatsene holdt for lave slik at overskuddet fra 2018 ble tilbakeført til brukerne. For å gjenopprette balanse mellom inntekter og kostnader fra 2020 var det behov for å øke losavgiftene med 2 prosentpoeng ekstra pr 1. januar 2020.

Både inntektene og kostnadene hadde en topp i 2013 og 2019, se tabellen over som viser regnskapstall (uten prisjustering) de siste 9 årene. Avgiftssatsene ble i perioden 2011-2016 redusert eller hadde en lavere økning enn forventet lønns- og prisjustering. I 2017 og 2020 ble avgiftssatsene økt utover forventet lønns- og prisjustering for at inntektene igjen skulle gi et resultat med balanse mellom inntekter og kostnader. Dette etter en periode fra 2012 til 2016, samt i 2019, med styring mot underskudd for at brukerne skulle få tilbakeført tidligere års (for mye) innbetalt losavgift. Kostnadene hadde en økning frem til 2013, for så å falle frem til 2016. I 2017-2019 har kostnaden økt igjen som følge av flere losoppdrag og losingstimer.

lostjenesten-regnskap.png

Kontakt

Seniorrådgiver

Harald Borgø /
Til toppen