Publisert: , Oppdatert:
- Torgeir Snorre Torkjelsson

Navigasjonsvarslingstjenesten

Kystverket er nasjonal koordinator for navigasjonsvarsler (tidligere kalt NAVCO).

Mange av de faste hjelpemidlene for navigasjon langs kysten er automatiserte og uten vakthold. Det er derfor viktig at sjøfarende melder fra til Kystverket om uregelmessigheter på navigasjonsinstallasjoner.

Andre akutte og/eller uventede hendelser som kan være til fare for skipstrafikken må også meldes inn. Eksempler på akutte og eller uventede hendelser er drivende gjenstander, nedfalt høyspentkabel, grunnstøtt fartøy, sunket fartøy og eller drivende fiskeredskap, men ikke begrenset til.

Melding til Nasjonal koordinator for navigasjonsvarsler

Tlf: 22 42 23 31 (Hele døgnet)
Faks: 22 41 04 91 (Hele døgnet)
e-post: navco@kystverket.no

Vakthavende koordinator videreformidler meldingen til rette instans, slik at uregelmessigheten blir rettet opp så raskt som mulig. Eventuelle navigasjonsvarsler vil utstedes etter retningslinjer.

Planlagte og ikke-akutte hendelser skal meldes til EFS (Etterretning for sjøfarende) på e-post efs@kartverket.no.

NAVTEX

Navigasjonsvarsler som gjelder kystområdene, sendes via den nasjonale NAVTEX-kjeden. Kysten av Norge er dekket av seks 518 kHz NAVTEX serviceområder med følgende B1 bokstaver:

  • Svalbard (A)
  • Bodø (B)
  • Vardø (C)
  • Rogaland (L)
  • Jeløya (M)
  • Ørlandet (N)

For varsler som gjelder havområdene se NAVAREA XIX

Publisering av navigasjonsvarslene på nettstedet er ikke ment å være en erstatning for, eller et alternativ til, NAVTEX , og fritar ikke kapteinen fra deres ansvar å følge med på MSI sendinger i samsvar med bestemmelsene i SOLAS.

Fakta

Kystverket ble i 1979 tildelt oppgaven som nasjonal koordinator for navigasjonsvarsler. Oppgaven innebærer ansvaret for å sende ut informasjon til sjøfarende om forhold som har betydning for sikker navigasjon. Dette kan blant annet være informasjon om slukkede fyrlys eller lanterner.

Havne- og farvannsloven § 18 gir skipsføreren plikt til å melde fra dersom han observerer farer av betydning for sikker navigasjon eller ferdsel. Slik melding skal gis til fartøy i nærheten og til nasjonal koordinator for navigasjonsvarsler.

Siste nytt