Hopp direkte til innhold

Farledsbevisprøve

Navigatører må avlegge farledsbevisprøve for å få farledsbevis klasse 1, 2 eller 3.

Gjennomføring av farledsbevisprøve

En bestått farledsbevisprøve sikrer at navigatøren har de nødvendige farvannskunnskaper for å gjennomføre en sikker seilas. For klasse 1 og 2 må prøven gjennomføres om bord i fartøyet hvor søker blir evaluert av en statslos. For klasse 3 kan rederiene bruke en farledsbevisassessor istedenfor statslos.

Forbered deg til prøve med:

 •  

Representative prøver: Kystverket fastsetter representative prøver for større områder. Kystverket har etablert representative prøver for hele landet inkludert Svalbard, totalt ni prøver. Les mer lenger nede.

Representative offshore prøver: Det er fastsatt tre leder til offshorebaser som er representative prøver for de øvrige offshorebasenes innseilinger. Les mer lenger nede.

Prøver utenom representative prøver: I utgangspunktet kan det utføres prøver andre steder utenom representative leder, men disse vil da ikke regnes som representative. En erfaringsvurdering av navigatøren som søker vil avgjøre hvor mye som kan innvilges etter en slik prøve. Om du som navigatør har planer om å utvide ditt farledsbevis over større områder bør du satse på de representative prøvene. 

Prøve Farledsbevis klasse 1: Evalueres av statslos og prøven utføres om bord på et fartøy som blir definert som klasse 1 i den aktuelle farleden. Dette gjøres for å kunne teste navigatøren i å kunne håndtere større fartøyer i krevende farvann (eks. Vatlestraumen som krever farledsbevis klasse 1 for fartøy mellom 125-150m, prøve må avholdes på fartøy som er 125m eller mer).

Det er en forutsetning at erfaringskrav i losplikforskriften er oppfylt for å få hele de definerte områdene. Dersom navigatøren ikke har erfaring fra hele området vil det bli gitt godkjenning for en avgrenset del av området, selv om det er avlagt en representativ prøve. Navigatøren vil imidlertid få sitt farledsbevis utvidet til nye leder i samme område utelukkende basert på at erfaringskravet senere blir innfridd. Dette gjelder ikke for klasse 1 hvor det må avlegges prøve for hver nye farled.

Farledsbevisprøven må også avlegges ved utvidelse av farledsbevisets gyldighetsområde. Ved utvidelse kan Kystverket bestemme at kravet om prøve helt eller delvis kan fravikes ved korte farleder med lav risiko, eller dersom søker har betydelig fartstid på norskekysten.

Dersom du stryker vil det være en karantenetid på 14 dager før ny prøve kan gjennomføres. Skyldes stryk en feil ved praktisk gjennomføring av seilasen, må du i tillegg dokumentere minimum to nye seilaser i samme led før ny prøve kan gjennomføres.

På fartøy der et ECDIS system presenterer fartøyets systemberegnede posisjon, vil Kystverket kunne kreve at skjermen dimmes ned eller dekkes til. Dette er for å kontrollere dine navigasjonsferdigheter uten systemets posisjoneringsstøtte.

Representativ prøve

 • Hva er en representativ prøve?

  Dette er en prøve som dekker et gitt område der det er navigatørens seilingserfaring som avgjør hvor stort område som innvilges på bakgrunn av bestått prøve. Prøven gjelder kun for klasse 2 og 3 farledsbevis.

 • Hva må jeg ta hensyn til?

  • Navigatører som søker farledsbevis for en konkret led kan velge å gjennomføre prøve i leden, men ved senere søknad om utvidelse vil kandidaten måtte ha flere prøver.
  • Navigatører som avlegger en prøve som er representativ for hele området, kan utvide farledsbeviset til nye farvann innenfor samme området etter hvert som erfaringskravene i lospliktforskriften oppfylles.
  • Alle ledene i området kan kun søkes om hvis søker dokumenterer seilingserfaring i disse etter lospliktforskriften
  • Leder som er vurdert å ikke være dekket av disse prøvene er enten stengt for bruk av farledsbevis eller der fartøyer, på grunn av størrelsen (LOA), krever at det avlegges en spesialprøve for å seile farleden uten los.
  • Stengt for bruk av farledsbevis: for eksempel enkelte indre leder i Skagerak 
   • Rødt skarvert område - Ingen seilas med farledsbevis,
   • Blått skravert område - farledsbevis klasse 1 led,
   • sort skravert område - kun begrensning på farledsbevis klasse 2, ikke farledsbevis klasse 1 led.
  • Farledsbevis klasse 1, lokale begrensninger: for eksempel Karmsundet, innehaver av klasse 2 kan gå med fartøyer opptil 125 meter. Er fartøyet mellom 125 - 150 meter vil det kreves farledsbevis klasse 1. 
  • For å få farledsbevis for farleden Leirpollen i Tanafjorden, må det gjennomføres en spesialprøve.
  • I kartvisningen tilsvarer hver firkant 5x5 nautiske mil. Ved søknad skal disse merkes side om side, ikke hjørne mot hjørne. Pass også på at hele leden du søker om er dekket.
 • Under prøven

  • Kandidaten kan bli hørt teoretisk i farleder som innvilges etter prøve, selv om den praktiske prøven ikke går gjennom disse farledene.
  • Navnet angir prøvestrekningen for den praktiske prøven. Prøven kan gjennomføres i den retningen som passer fartøyets planer.
 • Etter bestått prøve

  • Ved bestått representativ prøve kan kandidaten tildeles hele eller deler av området som dekkes av den representative prøven hvis man har seilingserfaring i alle ledene. For mer informasjon, se lospliktforskriften
  • Oppnås seilingserfaring i tilstøtende farleder senere, kan man søke om nye farleder. Disse kan innvilges uten ny prøve på grunnlag av tidligere bestått representativ prøve for det aktuelle området.
 • Områder som dekkes av representative prøver

  Seilingserfaring på Svalbard, se Forskrift om havner og farvann på Svalbard

 • Representative prøver offshore

  • Navigatører som avlegger en prøve som er representativ for offshorebasene, vil etter søknad og erfaringsvurdering av Kystverket kunne utvide til andre offshorebaser etterhvert som erfaringskravene i lospliktforskriften oppfylles.
  • Under prøven kan kandidaten bli hørt teoretisk i andre offshorebaser som innvilges etter en representativ offshore prøve, selv om den praktiske prøven ikke går gjennom disse farledene.
 • Representative offshoreleder

  • Feistein - Tananger - Dusavika
   • Dekker leden Jærens rev/Feistein-Tananger/Risavika-Skudefjorden - Dusavika.
   • * Prøven kan tas til Stavanger hvis kandidaten har dokumentert seilingserfaring her.
  • Rekstafjorden - Florø offshorebase
   • Dekker leden Rekstafjorden / Kvannhovden - Florø offshorebase.
   • For å få både Rekstafjorden og Kvannhovden må søker dokumentere seilingserfaring i begge ledene.
  • Åsvær - Sandnessjøen
   • Dekker leden Åsvær-Sandnessjøen.
 • Offshorebaser

 • Kartvisning for representative prøver

  Strekene i kartet er kun veiledning og skal ikke brukes i navigasjon, praktiske prøver kan avvike noe fra denne visningen.

   

Bestilling av sensorlos for klasse 1 og 2 prøver

Når du ønsker å gjennomføre prøven må du bestille sensorlos til prøven. Det gjør du ved å registrere den planlagte seilasen i SafeSeaNet Norway, klikke på valget "Register PEC exam candidate" og legge inn nødvendige opplysninger for bestillingen.

Du vil deretter motta informasjon fra Kystverkets losformidling om status for din bestilling av sensor. Lostjenesten har tidvis stor etterspørsel, så husk å være ute i god tid med din bestilling.

OBS:

 • Dersom du har bestilt sensor til farledsbevisprøven, men ikke til losing må det være en navigatør med gyldig farledsbevis tilstede på broen for å løse losplikten.
 • Dersom det er skipperen som skal gjennomføre prøven må det krysses av for "Order pilot" i tillegg. Dette må gjøres fordi det ikke er tillatt å seile med farledsbevis der hvor kapteinen ikke har gyldig sertifikat.

Farledsbevisavgift

Du må betale farledsbevisavgift for å ta farledsbevisprøve, og fornye, endre eller utvide farledsbevis. Les mer om farledsbevisavgift

Til toppen