Hopp direkte til innhold

Norges største øvelse på atomhendelse er gjennomført

Redningshelikopter over fartøy til sjøs
Øvelsen Arctic Reihn startet med et scenario om brann i bord i et atomdrevet passasjerskip. Foto: Fotograf Raymond Engmark

Øvelse Arctic REIHN er gjennomført i Bodø. Over 300 deltakere fra syv europeiske land har deltatt i øvelsen.

Tall fra Kystverket viser at ferdselen med atomdrevne fartøy langs norskekysten øker stadig. Mer omfattende transport av varer, turisttrafikk og militær aktivitet i de sårbare nordområdene, gjør det viktigere enn noen gang å øve beredskapen for og håndteringen av en alvorlig ulykke med radioaktive utslipp.

Øvelsen Arctic REIHN (Arctic Radiation Exercise in High North) er Norges største øvelse på en atomhendelse. Over 300 deltakere fra syv europeiske land har deltatt i øvelsen. I tillegg har observatører fra 31 land fulgt øvelsen tett. Feltøvelsen ble gjennomført 9. – 11. mai.

Øver samvirke mellom relevante aktører og land

Hovedmålet for øvelsen er å øve samvirke mellom relevante aktører fra Norge og andre europeiske land. Håndteringen av hendelsen handler om å øve redning til sjøs, evakuering og måling av radioaktivitet.

Scenarioet for hendelsen var en eksplosjon på et atomdrevet passasjerskip i Nord-Norge som ødela reaktorene og skadet flere i besetningen. Skadeomfanget ga behov for hjelp fra både lokale, regionale, nasjonale og internasjonale ressurser for å håndtere krisen. Derfor har systemene for varsling av andre nasjoner blitt testet, og Norge har bedt om hjelp gjennom EUs krisehåndteringssenter – Emergency Response Coordination Centre (ERCC), og det internasjonale atomenergibyrået (IAEA).

Samarbeid på tvers av etater og landegrenser

Øvelsen er et samarbeid mellom Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB), Hovedredningssentralen i Nord-Norge og Kystverket. Arctic REIHN er delfinansiert av EU.

Kystverket har hatt en stor rolle i arbeidet med øvelsen

– Kystverkets overvåkning er viktig for å forebygge ulykker i hav og kystområdene. Kystverket fanger opp og formidler varsler om risikotrafikk, som for eksempel radioaktiv last eller atomdrevne fartøy, og kan dermed forutsi eventuelle farlige situasjoner. På den måten kan tiltak settes inn tidlig, og uhell kan avverges, sier Hans-Petter Mortensholm, direktør for miljøberedskap i Kystverket.

Sannsynligheten for at det skjer en ulykke med et reaktordrevet fartøy som går langs kysten vår er lav, men vi kan ikke utelukke at det skjer.

- Vi er helt avhengig av å kunne samarbeide tett med både nasjonale og internasjonale aktører, hvis en slik hendelse først skulle skje. Det har derfor vært veldig lærerikt og givende å både delta i øvelsen og observere hva andre etater ville gjort i en slik situasjon, sier Mortensholm.

Kystverket er en del av kriseutvalget for atomberedskap og har hatt en stor rolle i gjennomføringen av Arctic Reihn.

Vi har ledet arbeidet med to av deløvelsene, samt kommunikasjon- og pressearbeidet. I deløvelsen Command post exercise (CPX) deltok også mange av Kystverkets ansatte.

Foto: Fotograf Raymond Engmark

LN-KYV, droner og BarentsWatch ble brukt av flere aktører

Flere av de involverte aktørene benyttet seg av BarentsWatch sitt verktøy «Sporing og samhandling» under øvelsen i Bodø. Systemet gir de involverte et felles situasjonsbilde og ble benyttet for å ha orden på kommunikasjon under både redningsaksjon og evakuering.

Kystverkets overvåkningsfly LN-KYV ble også brukt i øvelsen, og Kystvakten brukte våre felles droner som et verktøy for å få oversikt over situasjonen. 

Arctic REIHN består av fem deløvelser

Øvelse Arctic Reihn består av fire andre deløvelser, i tillegg til feltøvelsen 9. – 11. mai. Den siste deløvelsen om helserelatert oppfølging, langsiktig matproduksjon og oppheving og tilpasning av tiltak, skal gjennomføres 24. og 25. mai.

ALARMEX er en varslingsøvelse som ble gjennomført torsdag 27. april, hvor varsling ved denne type hendelser skal testes ut. Dette er varsling fra en havarist via kystradioen til blant andre Kystverket. Varsling fra Kystverket til andre etater og intern varsling i Kystverket vil være hovedfokus.

Table top skrivebordsøvelse hvor blant andre Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), Kriseutvalget for atomberedskap og Kystverket var sentrale aktører. Tema var hvordan en skal håndtere et fartøy med atomfremdrift som får problemer og som til slutt slipper ut radioaktivt materiale. I denne øvelsen var det også deltakere fra Sverige og Danmark, samt observatører fra flere departementer, EU, Storbritannia med flere.

Command Post Exercise ble gjennomført 3. og 4. mai. Kystverket har hatt ansvar for å planlegge denne delen av øvelsen sammen med mange andre etater. 22 etater og 8 departementer deltok. Kystverket testet ut intern samhandling, men også samarbeid med de andre aktørene og hvordan holde departementet oppdatert om situasjonen.

Arctic Reihn-øvelsen er viktig for Kystverket for å identifisere hvordan denne type hendelser skal håndteres.

– Vi har gjennom planleggingen og gjennomføringen gjort oss mange nyttige erfaringer som vi blant annet vil bruke til å forbedre vårt beredskapsplanverk, sier Mortensholm.

Folk hjelpes opp av vannet under øvelse Arctic Reihn
Foto: Fotograf Raymon Engmark
Passasjerbåt og helikopter under øvelse Arctic Reihn
Foto: Fotograf Raymond Engmark
Brannvesenet og markører under øvelse Arctic Reihn
Foto: Fotograf Raymond Engmark
Til toppen