Hopp direkte til innhold

Mange vil ha stein fra Stad skipstunnel

kai med bygninger
Kystverket og kommunene rundt skipstunnelen ønsker å bruke steinmassene til å etablere nye næringsarealer i regionen. I Måløy ser de for seg en ny tomt i sentrum med hotell og badeland. Til dette trenger de 326 000 kubikkmeter stein fra skipstunnelen.

Stein fra skipstunnelen kan skape nye kaier og næringsområder, og gi mange nye arbeidsplasser.

Kystverket skal bygge verdens første skipstunnel. Dimensjonene er massive, og totalt skal det tas ut ca. 3 millioner kubikkmeter fast fjell, som tilsvarer ca. 5.4 millioner kubikkmeter sprengte steinmasser, av tunnelen.

– Stad skipstunnel er først og fremst et sjøsikkerhetsprosjekt, men synergiene av tunnelen er mange. Stein fra skipstunnelen kan gi flere nye næringsareal i området rundt Stad og mange nye arbeidsplasser, sier prosjektleder for Stad skipstunnel i Kystverket, Terje Skjeppestad.

I kommunene rundt skipstunnelen er det mangel på steinmasser og interessen blant potensielle mottakere er stor.  Vanylven kommune har fem mottakssteder som ønsker steinmasser, Stad kommune har seks, mens Kinn kommune har sju. I tillegg finnes det en liste med reservetiltak i Sande kommune.

Mange gode tiltak

Kystverket var nylig rundt i disse kommunene og besøkte næringsaktører som ønsker å få steinmasser fra Stad skipstunnel.

– Her er det mange gode tiltak, som vil gi mange nye næringsområder og arbeidsplasser i regionen. Vi ser at skipstunnelen kan være med å skape nye kaier, moloer, nye næringsarealer, utvidede fabrikklokaler, hotell, badeland, ja, det meste. Dette passer godt inn i vår bestilling om å optimalisere prosjektet mest mulig og vi ønsker derfor å legge til rette for god gjenbruk av steinmassene, sier Skjeppestad.

Totalt er det altså ca. 5,4 millioner kubikkmeter sprengt stein som skal ut av skipstunnelen. Planen er at omtrent halvparten skal benyttes i nærheten av tunnelen, til entringsområdene og til nye kommunale næringsområder i Kjøde og Lesto, mens planen er at den andre halvparten skal fordeles til å utvikle nye eller eksisterende hamner og næringsområde i kommunene rundt skipstunnelen. Totalt sett er det kommet inn ønsker om mer steinmasser enn det som skal tas ut av tunnelen.

Kart over stadlandet
Kartillustrasjonen viser tiltak som ønsker steinmasser fra skipstunnelen. Kystverket er avhengig av å frakte steinmasser til Lesto - og Kjøde næringsområder med dumper på vei for å få handlingsrom til å levere på lekter til noen av de andre næringstiltakene.
Næringsområde ved sjø
Stad kommune ønsker å få bygget nytt næringsområde på Lesto, like i nærheten av skipstunnelen. Tiltaket er kostnadsbesparende for Kystverket om man kan frakte steinmasser rett ut av skipstunnelen og til Lesto med dumper, og ikke via sjøveien.
Foto: Kystverket/Multiconsult/Stad kommune

Ikke nok stein til alle

– Dessverre har vi ikke nok steinmasser til alle tiltakene og vi er nødt til å gjøre en prioritering, sier Skjeppestad.

Hva er det Kystverket ser etter når dere skal prioritere hvem som får steinmasser fra skipstunnelen?

– For det første er det en del absolutte krav, at en kan komme til med lekter og/eller båt, at der er fortøynings- og ankringspunkt og at der er plass og areal slik at vi får levert steinen på land. Samtidig er det krav om modenhet, at reguleringsplaner og alle offentlige søknader er i rute. Til sist ser vi på tidsperspektivet for realisering- og nytten av prosjektet, hva skaper det av utvikling, arbeidsplasser og for eksempel framtidig sjøtransport. Vi er også nødt til å tenke på kostnader, sier Skjeppestad.

Kystverket satser på å ha klar en prioriteringsliste over mottakere som kan forvente stein fra skipstunnelen tidlig på nyåret.

Vil ikke deponere masser på sjøbunnen

I den opprinnelige bestillingen til Kystverket står det at det skal benyttes en del steinmasser i nærheten av tunnelåpningene, og at resten skal deponeres på sjøbunnen i Moldefjorden.

– Vi har fått godkjent av Statsforvalteren at vi kan deponere stein i Moldefjorden, men slik deponering på havbunnen synes både vi og flere med oss ikke er en særlig god løsning, blant annet på grunn av det store behovet for stein og nye næringsarealer som er i området, og det å kunne skape synergier fra tunnelprosjektet, sier prosjektleder Skjeppestad.

Kystverket har fått aksept fra Nærings- og fiskeridepartementet for denne tankegangen: I en region der det er mangel på masser og næringsareal, skal man søke å finne ny bruk av steinmassene fra Stad skipstunnel.

Skjær i sjøen?

Men å laste stein om bord i lekter og frakte den sjøveien til næringstiltak er dyrt. Derfor er Kystverket avhengig av at steinen til de to næringsområdene på Lesto og Kjøde kan fraktes med dumper, rett ut av tunnelåpningen. Dette er mye rimeligere enn omlasting til mindre lastebiler eller over til lektertransport.  

– Gode transportløsninger, uten omlasting, til næringsområdene Kjøde og Lesto vil være svært kostnadsbesparende, og gir oss et godt handlingsrom til å levere steinmasser på lektere til de andre som ønsker steinmassene fra skipstunnelen, sier Skjeppestad.

Det viser seg imidlertid vanskelig å få godkjenning for å kjøre masser på fylkesveiene i området, for det er i utgangspunktet ikke tillat å kjøre dumpertrafikk på norske veier.

– Vi er i dialog med Statens vegvesen om å få dispensasjon fra regelverket. Vi er avhengig av å frakte masser på vei til næringsområdene i Kjøde og Moldefjorden, for å spare penger slik at vi kan sikre leveranser av masser til de andre tiltakene. Til syvende og sist har vi det godkjente deponeringsområdet på bunnen av Moldefjorden å falle tilbake på. Men slik deponering gir ikke nye næringsarealer og arbeidsplasser, og det er en dårlig løsning for alle, sier Terje Skjeppestad.

Kontakt

Prosjektleder

Terje Skjeppestad /

Kontakt

Seniorrådgiver

Sveinung Nedregotten /
Bygninger og kai ved sjø
Slik ser en for seg hvordan Kjøde næringsområde kan bli, med kai og anlegg på land. Her kan det for eksempel bli landbasert oppdrett.
Foto: Kystverket/Multiconsult/Stad kommune

Fakta Stad skipstunnel

Kystverket har fått i oppdrag å bygge Stad skipstunnel, verdens første fullskala skipstunnel. Selve byggeprosjektet skal utføres av en hovedentreprenør gjennom en totalentreprise. Det skal lyses ut i 2024 og det kan bli byggestart i 2025.

Målsettingen med prosjekt Stad skipstunnel er å forbedre fremkommelighet og sikkerhet for sjøtransport forbi Stad, trolig det mest værutsatte og farligste havstykket langs norskekysten. I tillegg skal prosjektet optimaliseres for å hente ut andre nyttegevinster.

Skipstunnelen skal bygges der Stad-halvøya er på det smaleste, mellom Moldefjorden og Kjødepollen, i Vanylvsfjorden. Tunnelen blir 1,7 kilometer lang (2,2 km med entringsområder), 50 meter høy og med en bredde på 36 meter − som betyr at fartøy opp til størrelsen på Kystruten/Hurtigruten  vil kunne få en sikker seilas forbi Stadlandet.

Kystverket er en transportetat som ligger under Nærings- og fiskeridepartementet. Visjonen vår er å utvikle kysten og havområdene til verdens sikreste og reneste. Stad skipstunnel er en del av dette arbeidet. 

Tabell over tiltak som vil ha masser fra skipstunnelen

 

 

Kommune

Tiltak

Hva og hvorfor. Tiltakets egen beskrivelse

Innmeldt massebehov i m3

Vanylven kommune

Fiskåholmen

Utviding av eksisterende industriområde eid av Vanylven kommune. Prodtex, er etablert og trenger mer areal for å vokse i fremtiden.

Pr i dag er det omtrent 20 arbeidsplasser og ved en utvidelse av arealene blir det nye arbeidsplassar i produksjonen.

         372 000

 

 

Mowi, Sighaug

Legge til rette for å kunne nytte masser fra Stad skipstunnel for utfylling i sjø. Utvide areal/bygningsmasse for eksisterende akvakulturanlegg. Legge til rette for bedre kai. Pr i dag er det omtrent 20 arbeidsplasser, men det er vanskelig å tallfeste nye arbeidsplasser, men ca. 5 nye arbeidsplasser innen 2030 vil være realistisk.

         115 000

 

 

Breivika

Utfylling i sjø for utvikling av området for turisme- og friluftsliv med småbåthavn og andre funksjoner. Breivika er et prosjekt som kan dra nytte av stein fra Stad skipstunnel og vil fremme turisme, næringsvirksomhet og bosetting i kommunen.

     1 120 000

 

 

Småstranda

Legge til rette for nytt næringsareal nord for Åheim med kai for mer frakt sjøvegen.

         699 000

 

 

Klovningen havn

Klovningen havn er et prosjekt som kan dra nytte av stein fra Stad skipstunnel og vil fremme turisme, næringsvirksomhet og bosetting i kommunen.

         250 815

 

Stad kommune

Stad molo, Leikanger

Formålet med Stad Molo er å bygge molo og en indre havn på Leikanger og samtidig bygge ut to næringsområder på Stadlandet. Det er mangel på aktuelt næringsområde på Stadlandet/ ytre Stadt og behovet for nytt areal er stort. Videre vil den nye moloen gi beskyttelse for et helt lokalsamfunn for storm og framtidige klimaendringer. Stad Molo vil gi et ytre vern for et helt nytt og innovativt havneområde på Stadlandet.

Det skal lages en havn for næring (utskiping/varemottak), turisme, og offentlig transport. Det siste vil gi et felles bo- og arbeidsområde på kysten.

     1 875 750

 

Pelagia, Moldestad

Ønsker å utvide tilgjengelig areal for å bygge fryselager, produksjonslokaler og kaianlegg. Dette kan medføre flytting av transport (3000 containere/vogntog årlig) fra dårlig vei Selje- Måløy til sjøtransport. Videre på sikt en økning av arbeidsstokken og jevnere helårlig drift.

           27 000

 

 

Stad kommune, Moldestad

Tilrettelegging og utviding av næringsareal i et eksisterende næringsområde på Moldestad. På eksisterende næringsareal er Pelagia AS godt etablert. Vi ser at næringen for bearbeiding av pelagisk fisk gir ringvirkninger til en utvidet næringsaktivitet. Med bakgrunn i dette bli tiltaket attraktivt for etablerere som ser nytteverdien av å ha næringsareal ved sjø som har god infrastruktur fra land til Sjø. Tiltaket er beregnet å gi 40-60 arbeidsplasser og kan gi ringvirkninger for flere arbeidsplasser i regionen.

         206 000

 

 

Fiskevegn As/ Kvernevik As, Flatraket

Tiltakshaver ønsker å fullføre det planlagte industriområdet på Perneset i henhold til godkjent reguleringsplan for området. Tiltaket vil sikre eksisterende bygningsmasse som er arbeidsplass for AS Fiskevegn og BFG AS, totalt 40 arbeidsplasser.

Det vil gi areal for framtidig utnytting av arealet og nye etableringer.

           40 000

 

 

Skottneset feriesenter

Videreutvikling av eksisterande campingplass, hytteområde og kaianlegg gjennom ulike tiltak. Utvidelse av eksisterende kaianlegg for båtopplag av utleiebåter. (Håvik) Muligheter for helårsdrift av Skottneset Feriesenter der en kan se for seg 5-6 arbeidsplasser.  I Håvika kan det bli mulighet til båtopplag med vedlikehold og 1 arbeidsplass. 

Usikkert

 

Stad Allianse AS/ Årsheim

Formålet er å skape positiv utvikling på denne delen av Stad-halvøyen, til næringer for ferie, fritid, transport og fiskeri. Stad allianse har allerede aksjonærer som ønsker å etablere sin base og aktiuvitet på dette området.

700 000

 

Lesto næringsområde

 

700 000

 

Kjøde næringsområde

 

700 000

Kinn kommune

Domstein, Raudeberg

Areal til utvidelse av bedriften.  Planlegger stegvis utbygging. Sikre eksisterende virksomhet.  Mulighet for 50-100 nye arbeidsplasser 

           50 000

 

 

Nordfjord hamn, Barstadvika

OFS har avtale med Nordfjord hamn. Teknologiselskap og landbasert oppdrett. Ser for seg å utvide med mer aktivitet og flere arbeidsplasser. Trenger areal.

         258 000

 

 

Skårastranda

Formålet er videreutvikling av etablerte bedrifter samt tilrettelegge for nye arbeidsplassar/næringsetablering. Området er sentralt plassert ved Måløy, med infrastruktur som vei og gangveiforbindelse tilknyttet området. Kan vere framtida for mottak av større skip til eksempelvis turismenæring.

Her ser en for seg bortimot 100 arbeidsplasser når arealet er fullt utbygd. Men det kan også bli flereved etablering av produksjonsvirksomheterr etc.

         375 000

 

 

Sentrumstomta Måløy

Utfylling med masser i sjø for å legge til rette for nye byggetiltak og ny bygningsmasse som kan fremme aktivitet og styrke næringslivet i Måløy sentrum. På Sentrumstomta blir det no planlagt for å etablere offentlig svømmeanlegg, Nordfjordbadet, nytt hotell, kulturhus, leilighetsbygg, kontorbygg, forretningslokale, hagesenter, parkeringshus, store offentlige uteområder med gangpromenade langs sjøfront, sjøbad, i tillegg til kai og småbåtanlegg. Sentrumstomta har potensiale for ny bygningsmasse på omtrent 75 000 m2. Planlagt utbygging vil generere mange nye arbeidsplasser i Måløyregionen.

         326 000

 

 

Nordvestvinduet, Almenning

Formålet med tiltaket er å legge til rette for utvidelse av næringsareal hovedsaklig for Nordvestvinduet AS, men det kan også vere aktuelt for annen næringsvirksomhet. Bedriften har vokst mer enn den opprinnelige tomten mellom Rv15 og fjorden har plass til. Det trengs mer areal både for å utvide produksjon, intern logistikk, lager, og trafikkareal utvendig ved bedriften, inkludert ny avkjørsel fra/til Rv15. Det er mellom 85 – 90 arbeidsplassar ved Nordvestvinduet AS i dag. Dette er svært viktig for å sikre eksisterende arbeidsplassar ved bedriften. Det kan på kort sikt bety 15 til 20 nye arbeidsplasser. På lengre sikt kan det dreie seg om 30 til 40 nye arbeidsplasser.

         300 000

 

 

Babord, Raudeberg maritime park

Formålet med tiltaket er videreforedling av sjømat, samt mottak av fisk, først og fremst fra egne båter. Fullt utbygget anlegg vil med tilgang til steinmasser kunne gi grunnlag for rundt 100 nye arbeidsplasser.

           55 000

 

 

Pelagia Måløy sildeoljefabrikk, Deknepollen

Etablering / utvidelse av industri-/næringsområde.

           55 000

 

 

 

Molo og kai.
Det største prosjektet som ønsker masser fra skipstunnelen er Stad molo ved Leikanger. Totalt massebehov til moloer og næringsareal på begges sider av moloene er i utgangspunktet hele 1 875 750 kubikkmeter stein.
Foto: Stad molo

Les mer om Stad skipstunnel

Til toppen