Hopp direkte til innhold

Kystverket har levert oppdatert forslag til prioriteringer i NTP 2025–2036

Bilde av mudringsriggen Hector.
Wasa Dredgings mudringsrigg Hector fjernet undervannsskjær for Kystverket utenfor Kabelvåg og Lille Molla. Foto: Espen Mortensen/Kystverket

Kystverket har levert sitt oppdaterte forslag til prioriteringer for perioden 2025-2036 til Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. Anbefalingene som ble gjort i mars 2023 består, med mindre justeringer. Investeringsporteføljen inneholder nå flere fiskerihavnetiltak.

Nasjonal transportplan (NTP) beskriver regjeringens mål og ambisjoner for transportpolitikken i Norge. Målet er et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem i hele landet i 2050. Transportplanen gir rammer for utviklingen av transportsystemet og -tilbudet i en tolvårsperiode, med særlig vekt på prioriteringer i de første seks år.

Kystverkets oppdaterte forslag til prioriteringer for NTP 2025–2036 er utarbeidet på bakgrunn av bestillinger fra Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. Hovedprioriteringene i besvarelsen er først å ta vare på det vi har, deretter å utvikle eksisterende og nye tjenester, og til slutt å investere i nytt.

Driftsbudsjettet viktigst for måloppnåelse

– Hovedprioriteringen til Kystverket er å opprettholde den gode måloppnåelsen som vi har per i dag, sier fungerende kystdirektør, Per Jan Osdal.

– Det gjør vi gjennom å prioritere myndighetsutøvelse, forvaltning, drift og vedlikehold – det vi ofte kaller driftsbudsjettet. Det er også viktig å opprettholde statens beredskap mot akutt forurensning på dagens nivå, forteller Osdal.

Samfunnssikkerhet prioriteres høyere

Forsvarskommisjonen og Totalberedskapskommisjonen har begge pekt på alvoret i den sikkerhetspolitiske situasjonen som Norge og Europa befinner seg i, og viktigheten av en maritim satsing. Kystverket har en viktig rolle som del av Totalforsvaret, og bidrar blant annet til pålitelig informasjon om ferdsel langs kysten og i havområdene. Kystverket anbefaler gjennomføring av prosjekter som i tillegg til økt sjøsikkerhet, også vil medføre økt samfunnssikkerhet.

Sjøsikkerhetsanalysen viser at Kystverkets tiltak fungerer

Sjøsikkerhetsanalysen, som ble ferdig i høst, viser at Kystverkets tiltak har hatt god sjøsikkerhetseffekt. Antall alvorlige navigasjonsulykker har hatt en jevn nedadgående trend, og årsakene til ulykker peker i svært liten grad på forhold som skyldes svikt i våre tjenester. På lengre sikt vil det likevel være behov for ytterligere tiltak for å opprettholde trenden. Sjøsikkerhetstiltakene som Kystverket anbefaler er samfunnsøkonomisk lønnsomme, og bidrar også til fremtidig digitalisering av sjøtransporten.

Fiskerihavneportefølje som bidrar til næringsutvikling

Kystverket har nå utredet samtlige fiskerihavner som er nevnt i gjeldende NTP (2022–2033). I arbeidet har det blitt utarbeidet en egen rapport om beslutningsrelevant informasjon som ikke kommer fram i samfunnsøkonomiske analyser. Fiskerihavner er viktig for utviklingen av fiskeriavhengige kystsamfunn og har i tillegg en betydning for samfunnssikkerhet. Vi anbefaler gjennomføring av flere fiskerihavnetiltak.

Videre arbeid

Forslaget til prioriteringer er nå oversendt Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. Forslag til stortingsmelding legges fram rundt påsketider og skal godkjennes av Stortinget før sommeren 2024.

– Vi ser med spenning fram til den videre prosessen sammen med departementene. Det vil nok, som tidligere, være mange spørsmål knyttet til leveransene – både fra departement og andre som leser innspillene. Vi vil gjøre vårt beste for å svare ut alle spørsmål etter hvert, avslutter Osdal.

Les pressemeldingen fra Samferdselsdepartementet her.

Les mer om Nasjonal transportplan på regeringen sine nettsider her.

Kontakt

Assisterende kystdirektør

Per Jan Osdal /

Kontakt

Stabsdirektør

Solveig Johanne Moe Frøland /
Til toppen