Hopp direkte til innhold

Marint drivstoff

Det er analysert flere typer marint drivstoff for å kartlegge oljeegenskapene som vil gjøre seg gjeldende ved et utslipp.

Når det skjer et utslipp gir analysene nyttig kunnskap og resultatene kan påvirke planleggingen av beredskapen.

SINTEF har, på oppdrag fra Kystverket, levert et omfattende materiale som forteller om oljenes kjemiske sammensetning og hvordan de forventes å oppføre seg ved et utslipp til sjø. Også giftigheten til de ulike oljetypene i marint miljø har blitt undersøkt.

Diesel- og hybridoljer

Bakgrunnen for prosjektet er Kystverkets beredskapsanalyse for skipstrafikken i havområdene rundt Svalbard og Jan Mayen. Den pekte på at det var behov for testing av lette drivstofftyper. I prosjektet har det særlig vært fokusert på hva som skjer ved et utslipp under lave temperaturer.

Samtidig skjer det raskt endringer i drivstofforbruket til skipstrafikken i Sør-Norge. Det blir stadig strengere krav om hva skipstrafikken slipper ut av avgasser til lufta. Særlig innenfor «Sulphur Emmision Control Areas» (SECA) er kravene til svovelutslipp skjerpet. Dette påvirker valg av drivstoff, sammen med flere andre faktorer, som for eksempel pris og tilgjengelighet.

Det har kommet nye produkter på markedet som skal bidra til å redusere svovelinnholdet i avgassene og dermed redusere luftforurensning fra skipene. Disse drivstoffene omtales gjerne som «Ultra Low Sulphur Fuel Oils (ULSFO)» eller «hybridolje». Hittil har det ikke vært undersøkt hvordan de nye oljetypene vil oppføre seg dersom de slippes ut og hvilke utfordringer dette kan medføre for beredskapen.

Sluttrapporten fra SINTEF er tilgengelig her.

In situ brenning (ISB)

En rapport om In situ brenning (ISB) av oljer er utarbeidet. SINTEF har analysert åtte oljetyper, fire av dem var i tillegg forvitret, og sett på hva som skjer med dem under brenning.

Brenning av olje ble foretatt i et konkalorimeter, en ovn som muliggjør oppsamling av røyk og residue (restolje).

Ved oljeutslipp er mekanisk opptak den foretrukne metode, men det kan være behov for andre verktøy i oljevernberedskapen. I rapporten er det sett på brenning av diesel, hybridoljer og tungolje (IFO 180). Brenning av IFO 180 skiller seg ut, det blir mer sotpartikler og høyere gasskonsentrasjoner enn ved brenning av de andre oljene.

Analysene gir et nyansert bilde av hva som dannes av røykgass, sot og residue etter ISB. Det ble blant annet målt svært små sotpartikler under brenningen. Dette er en kunnskap som trengs for å evt. inkludere brenning i oljevernberedskapen.

Endelig rapport ligger tilgjengelig her.

Diesel- og hybridoljer
SINTEF har på oppdrag fra Kystverket analysert flere typer marint drivstoff.
Til toppen