Hopp direkte til innhold

Kystverkets klimaregnskap

Kystverket har en ambisiøs visjon om å utvikle kysten og havområdene til verdens sikreste og reneste og jobber for dette ved å redusere egen miljøpåvirkning og egne utslipp av klimagasser.

Vi har i flere år omtalt klimagassutslipp fra egen aktivitet i årsmeldingene, men nå har tallene blitt systematisert i et klimaregnskap. Arbeidet startet høsten 2022 og målet er å ha et komplett klimaregnskap fra 2026.

Klimaregnskapet er en Microsoft PowerBi-rapport med flere sider, hvor utslippstall er presentert på forskjellige måter. Tallene er oppgitt som tonn CO2-ekvivalenter. En kan filtrere på år, tertial, virksomhetsområde, scope, utslippskilde og leverandør.

Merk! Klimaregnskapet er under utvikling og presenterer i dag en oversikt over kartlagte utslippskilder, heller enn å vise utvikling over tid.

Tilnærming 

Standarden som ligger til grunn for tilnærmingen er den anerkjente «greenhouse gas protocol», eller GHG-protokollen. Les mer om GHG-protokollen her.

Der defineres direkte og indirekte klimagassutslipp og deles videre inn i scope 1, 2 og 3. Scope 1 og 2 er nøye definert i for å unngå at to eller flere selskaper fører regnskap for utslipp i samme scope.

I henhold til GHG-protokollens anbefalinger har Kystverket startet med å samle inn data om utslipp fra eget eid og leid utstyr (scope 1), eget strømforbruk (scope 2), og fra de største utslippskildene blant leverandører av varer og tjenester (scope 3).

Innmelding til klimaregnskapet skjer hver fjerde måned og sammenfaller med øvrig rapportering i Kystverket. 2023 var det første året med systematisk datainnmelding og rapportering i form av et klimaregnskap.

Vår vei frem mot et komplett klimaregnskap

Fram mot 2026 er klimaregnskapet i en utviklingsprosess hvor metodikk skal implementeres, utslippskilder kartlegges og rutiner etableres. Det vil si at klimaregnskapet nå har begrenset informasjon om utvikling i utslipp, men heller gir en oversikt over hvilke utslippskilder som er kartlagt så langt.

Kystverket har en plan for å inkludere flere utslippskilder for hvert år som går, til regnskapet kan regnes som komplett i 2026.

Vi ønsker tilbakemeldinger og spørsmål velkomne.

Merknader til klimaregnskapet

 • Klimaregnskapet er ikke komplett. Eksempelvis er det for strømforbruk kun inkludert tall for de enkeltlokasjonene med størst forbruk.
 • Klimaregnskapet presenterer i dag en oversikt over kartlagte utslippskilder og er slik en representasjon av hvilke data som er tilgjengelige, heller enn å vise utvikling over tid.
 • Det er ikke etablert utslippsintensiteter for de forskjellige utslippskildene, klimaregnskapet gjenspeiler dermed Kystverkets aktivitet.
 • Klimaregnskapet inneholder kun utslipp beregnet ut fra faktisk forbruk – det inkludere med andre ord ikke utslipp basert på økonomiske regnskapstall og tilhørende utslippsfaktorer.
 • Tallene inkluderer indirekte/oppstrøms utslipp knyttet til produksjon, transport og distribusjon.
 • Foreløpig er det utslippsfaktorer for 2022 som er benyttet.
 • Utslippsfaktorene for strømforbruk er fra Norges vassdrags- og energidirektorat, mens øvrige utslippsfaktorer er fra Department for Environment, Food & Rural Affairs i Storbritannia.
 • Utslipp knyttet til strømforbruket tar utelukkende utgangspunkt i markedsbasert metode og kjøp av opprinnelsesgarantier. Dette viser seg å ikke være helt korrekt, og vil rettes opp i løpet av 2024. 
 • Ev. andel biodrivstoff i brukt drivstoff er ikke tatt høyde for.
 • Utslipp fra Kystverkets egne og leide kjøretøy er utelatt pga. feil i tall, og fordi dette ikke er en betydelig utslippskilde.
 • Tallene for oppdrag utført av Kystvakten er et anslag som bruker hvert fartøys gjennomsnittlige dagsforbruk multiplisert med antall døgn i oppdrag for Kystverket.  

Kontakt

Seniorrådgiver

Nora Helen Lund Lyngra /
Til toppen