Hopp direkte til innhold

Farledsnormalen

Farledsnormalen er en intern instruks for Kystverket som skal brukes av ansatte som arbeider med arealplanprosesser, utbygging av farleder og ved behandling av søknader om tillatelser etter havne- og farvannsloven. Siste versjon av farledsnormalen ble publisert 24.10.2022.

 

Forsidebilde til rapporten Farledsnormalen
Klikk på bildet for å laste ned siste
versjon av farledsnormalen som
ble publisert 24.10.2022.


Målgruppen for farledsnormalen er i hovedsak ansatte i Kystverket.

Farledsnormalen gir utgangspunkter for hvilke standarder som skal gjelde for farledene, særlig om dybde, bredde og høyde i farvannet. Farledsnormalen beskriver også prinsipper for bruk av navigasjonsinnretninger ved utbygging av farleder. Farledsnormalen angir hvilke vurderinger Kystverket skal gjøre på disse områdene, og gir samtidig rom for lokale og skjønnsmessige vurderinger.

Farledsnormalen skal bidra til å oppfylle Kystverkets samfunnsoppdrag og hovedmålsettinger om en effektiv sjøtransport, trygg ferdsel og hindre eller begrense miljøskade som følge av akutt forurensning i norske havområder eller på norsk territorium.

Kystverkets ansvarsområde dekker et stort spekter av aktiviteter innenfor utbygging, planlegging, drift, bruk og forvaltning av farledene. Farledsnormalen skal bidra til at de ansatte i etaten, uansett fagområde og organisatorisk tilknytning, kan legge felles standarder og kriterier til grunn for arbeidet.

Større fartøy og økt trafikk øker kravene til kapasitet i farledene. Det er nødvendig å legge til rette for sikkerhet og fremkommelighet for alle som ferdes til sjøs. Farledsnormalen gir rammer for Kystverkets vurdering når det gjelder bruk av sjøarealer på et tidlig tidspunkt, og legger slik til rette for god samhandling med andre offentlige etater, næringsliv og private. Kystverket har lagt vekt på å gi anbefalinger som både ivaretar hensynet til sjøsikkerhet i farledene og andre interesser.

Farledsnormalen kan brukes som et verktøy av kommuner og andre aktører som har behov for kjennskap til Kystverkets standarder. For disse vil farledsnormalen være en anbefaling som gir forutberegnelighet om hva som vanligvis kreves fra Kystverket, blant annet i søknadsprosesser. Farledsnormalen endrer ikke på gjeldende regelverk. Sentrale regelverk for mange av de sakene som omfattes av farledsnormalen er havne- og farvannsloven og plan- og bygningsloven.

Søkeresultat

Farledsnormalen.pdf

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert
Til toppen