Hopp direkte til innhold

Rapporteringskrav

Rapportering til myndigheter

Rapportering til havner og Kystverket

 • Hvem skal gi anløpsmelding til havn?

  Alle fartøy med bruttotonnasje på 300 eller mer skal avgi melding ved anløp til havn i Norge. Det er unntak for fartøy under militær kommando, offentlige fartøy som brukes til ikke kommersielle formål og fiskefartøy, fritidsfartøy eller historiske fartøy som er under 45 meter. Det vil si at fiskefartøy, fritidsfartøy og historiske fartøy som er på 300 BT eller mer, OG som er 45 meter eller mer, skal avgi melding etter denne bestemmelsen.

  I tillegg er det en mulighet for fartøy i rutefart å få unntak fra å rapportere. Les mer under fritak fra meldeplikt under.

 • Hva skal anløpsmeldingen til havn inneholde?

  Her må man se § 4 og § 8 i sammenheng. Meldingen skal inneholde følgende informasjon:

  • identifikasjon av fartøyet (navn, kallesignal
  • IMO-identifikasjon eller MMSI-nummer)
  • bestemmelseshavn
  • samlet antall personer om bord
  • fartøyets bruttotonnasje
  • fartøyets lengde
  • godsmengde
  • lastemengde
  • forventet tidspunkt for ankomst til bestemmelseshavnen
  • og forventet tidspunkt for avgang fra denne
 • Hvem skal gi melding om farlig eller forurensende last?

  Alle fartøy som har farlig eller forurensende last om bord skal avgi melding. Det er ingen nedre størrelsesgrense for når et fartøy skal avgi melding etter denne bestemmelsen. Hva som anses som farlig eller forurensende last er definert i meldepliktforskriften § 2 d) og e)

  I tillegg skal alle fartøy som har bunkers eller smøreolje til bruk om bord, med en bruttotonnasje på over 1000 skal avgi melding om farlig eller forurensende last.

  Det betyr at alle fartøy med en bruttotonnasje på over 1000 skal gi melding. 

  Det er unntak for fartøy under militær kommando, offentlige fartøy som brukes til ikke kommersielle formål og fiskefartøy, fritidsfartøy eller historiske fartøy som er under 45 meter. Det vil si at fiskefartøy, fritidsfartøy og historiske fartøy som har lengde på 45 meter eller mer, og som har farlig eller forurensende last, skal avgi melding etter denne bestemmelsen.

  I tillegg er det en mulighet for fartøy i rutefart å få unntak fra å rapportere. 

 • Hva skal melding om farlig eller forurensende last inneholde?

  Her må man se § 4 og § 11 i sammenheng. Meldingen skal inneholde følgende informasjon:

  • identifikasjon av fartøyet (navn, kallesignal, IMO-identifikasjon eller MMSI-nummer)
  • bestemmelseshavn
  • samlet antall personer om bord
  • fartøyets bruttotonnasje
  • fartøyets lengde
  • godsmengde
  • lastemengde
  • om avgangstidspunkt fra havnen samt forventet tidspunkt for ankomst til bestemmelseshavnen
  • korrekt teknisk betegnelse på den farlige eller forurensende last
  • bekreftelse på at det om bord foreligger en lasteliste
  • et lastemanifest eller en egnet lasteplan som utførlig angir den farlige eller forurensende lasten og dens plassering
  • adresse der detaljerte opplysninger om lasten kan innhentes
 • Hvem skal gi melding om ISPS-anløp?

  Alle fartøy i internasjonal fart som er passasjerskip (herunder hurtiggående passasjerskip) Lasteskip (herunder hurtiggående lasteskip) med bruttotonnasje 500 eller mer, og flyttbare boreinnretninger som forflyttes ved hjelp av eget fremdriftsmaskineri skal melde fra ved anløp til havneterminaler i Norge.

  Alle skip som har et internasjonalt sikringssertifikat (ISSC) regnes til enhver tid for å være i internasjonal fart.

 • Hva skal melding om ISPS-anløp inneholde?

  Meldingen skal inneholde de meldingselementene som det bes om i MARSEC skjema. Selve skjemaet skal ikke brukes, men er kun benyttet for å vise til hvilken informasjon som skal gis av fartøyet. 

 • Når skal meldingene gis?

  Melding skal gis minst 24 timer før ankomst til bestemmelseshavnen. Hvis reisen er på under 24 timer, kan meldingen gis senest når fartøyet avgår fra den foregående havn.

  For fartøy som ikke vet ankomsthavnen før, skal meldingen gis så snart denne er kjent. Dette vil typisk kunne gjelde fiskefartøy.

 • Hvordan skal meldingene gis?

  Meldinger til havner og Kystverket skal sendes i SafeSeaNet Norway

Fritak fra meldeplikt etter havne- og farvannsloven

 • Hvilke meldeplikter kan vi få unntak fra?

  Det kan innvilges unntak fra å rapportere anløpsmelding og melding om farlig og forurensende last som nevnt i § 8 og § 11 i forskrift 21. desember 2015 nr. 1790 om fartøys meldeplikter etter havne- og farvannsloven. 

  Fartøy i rutefart som skal melde ISPS-anløp som er innvilget unntak fra meldeplikt etter forordning (EF) nr. 725/2004 artikkel 7, er også unntatt fra meldeplikt etter forskrift 21. desember 2015 nr. 1790 om fartøys meldeplikter etter havne- og farvannsloven.
   
 • Hvordan innvilges unntaket?

  Når fartøyet er ført i de nevnte listene og kolonnen ”Is Approved” viser Yes, anses unntaket som innvilget. Det forutsettes at rederiet i SafeSeaNet Norway fører opp fartøy og ruter i tråd med bestemmelsene i forskriften. I tillegg fører Kystverket stikkprøvekontroll med at vilkårene er oppfylt.

 • Hvordan skal avvik i forhold til forventet ankomsttidspunkt til bestemmelseshavnen meldes til Kystverket?

  Ved forsinkelser over tre timer må det registreres en anløpsmelding i SafeSeaNet Norway. Derfor er det nødvendig at alle fartøy eller rederier som har unntak fra meldeplikten likevel anskaffer brukerkonto i SafeSeaNet Norway.

 • Hva betyr det at den ansvarlige operatøren skal opprette et internt system som muliggjør at disse opplysningene kan sendes til Kystverket?

  Rederiet skal ha et elektronisk system eller arbeidsrutiner som gjør at rederiet har de aktuelle opplysningene tilgjengelig for oversending til Kystverket.

 • Hva menes med at opplysningene skal kunne sendes til Kystverket i elektronisk format til enhver tid?

  Det kontaktpunktet som rederiet registrerer i listen skal være i stand til å utlevere opplysninger hele døgnet og 365 dager i året. Elektronisk format betyr at opplysningene kan sendes på e-post eller føres inn som en anløps- eller Hazmat-melding i SafeSeaNet Norway.

 • Hvordan skal operatøren føre og ajourføre en liste over fartøy som er omfattet av bestemmelsene, og sende denne til Kystverket?

  Listen over fartøy føres i den nye exception modulen i SafeSeaNet Norway.

Rapporteringsplikter
Ansvarlig Forskrift Meldekanal
Kystverket, havn Forskrift 21.12.2015 nr. 1790 om fartøys meldeplikter etter Havne- og farvannsloven Delvis i SafeSeaNet
Kystverket
Forskrift om losplikt og bruk av farledsbevis (lospliktforskriften) - Lovdata
I SafeSeaNet
Kystverket Forskrift om havner og farvann på Svalbard, kapittel 2. Posisjonsrapportering
I SafeSeaNet
Forsvaret Forskrift om utenlandske fartøyers anløp til og ferdsel i norsk territorialfarvann 
I SafeSeaNet
Politiet Forskrift om grensetilsyn og grensekontroll av personer (grenseforskriften) I SafeSeaNet
Miljødirektoratet Forskrift 1.6. 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) – kapittel 20 om levering og mottak av avfall og laster I SafeSeaNet
Sjøfartsdirektoratet Forskrift om navigasjon og navigasjonshjelpemidler for skip og flyttbare innretninger
Ikke i SafeSeaNet
Sjøfartsdirektoratet Forskrift 27.6.2008 nr 744 om melde- og rapporteringsplikt ved sjøulykker og andre hendelser til sjø
Ikke i SafeSeaNet
Sjøfartsdirektoratet Forskrift 24.11.2014 nr. 1458 om havnestatskontroll
I SafeSeaNet
Sysselmannen på Svalbard Forskrift 18.10. 1991 nr. 671 om turisme og annen reisevirksomhet på Svalbard
Ikke i SafeSeaNet
Fiskeridirektoratet Forskrift 21.12.2009 nr. 1743 om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy
Ikke i SafeSeaNet
Helse- og omsorgsdirektoratet Forskrift 21.12 2007 nr1573 om varsling av og tiltak ved alvorlige hendelser av betydning for internasjonal folkehelse (IHR-forskriften)
Ikke i SafeSeaNet
Skatteetaten Forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter (kap 3-19 Avgift på utslipp av NOx) I SafeSeaNet for utenlandske skip

Kontakt

Seniorrådgiver

Jeanette Hauge Assev-Lindin /
Til toppen