Hopp direkte til innhold

Farvannsskilt

Farvannsskilt gir veiledning til dem som ferdes på sjøen. Her er en oversikt over gjeldende farvannsskilt, samt oversikt over gjeldende regelverk. Skal du produsere eller sette ut skilt? Det finner du også informasjon om her.

Gjeldende farvannsskilt

 • Varselskilt

  V - Annen fare.jpgAnnen fare

  Anvendelse: Angir en fare som det ikke finnes eget skilt
  for. Farens art skal angis på underskilt.

  Annen fare med gul bunn

  Anvendelse: Gul fluoriserende bunn kan benyttes når et
  skilt brukes i forbindelse med arbeid, eller andre
  midlertidige tiltak i sjø.

  Horisontal klaring

  Anvendelse: Angir horisontal klaring i en farledsinnsnevring, utdypet renne eller lignende.


  Vertikal klaring og sikker vertikal klaring

  Anvendelse: Angir vertikal klaring under bru eller lignende, og sikker vertikal klaring under luftlinje med elektrisk energi eller elektronisk kommunikasjon.
  Ved lave bruer kan skiltet « Annen fare » med underskilt «Lav bru » anvendes.

  Bevegelig bru

  Anvendelse: Angir alle typer bevegelig bru, for eksempel klaffebru og svingbru


  Kabelferge

  Anvendelse: Angir kabelstyrt eller kabeldrevet ferge.


  Livsfarlig ledning

  Anvendelse: Angir strømførende ledning med livsfarlig spenning.


 • Forbudsskilt

  Ankring forbudt

  Anvendelse: Angir at ankring er forbudt.


  Dykking forbudt

  Anvendelse: Angir at dykking er forbudt. Forbud kan være gitt ved ordensforskrift eller lignende.

  Fartsgrense

  Anvendelse: Angir høyeste tillatte fart (for eksempel 5 knop).


  Fartsgrense opphører

  Anvendelse: Angir at fartsgrense opphører.


  Sjøtrafikk forbudt

  Anvendelse: Angir at sjøtrafikk er forbudt innenfor et sjøområde. • Opplysningsskilt

  Anropskanal VHF

  Anvendelse: Angir anropskanal som skal brukes for å kontakte havn eller lignende.


  Sakte fart

  Anvendelse: Angir at fartøyer skal utvise forsiktighet og avpasse farten.


 • Underskilt

  Dato

  Anvendelse: Angir dato for når hovedskiltet gjelder.

  Kabel, Rørledning, vannledning eller avløpsledning

  Anvendelse: Angir at hovedskiltet gjelder kabel, rørledning eller lignende sjøledning.

  Lav bru

  Anvendelse: Angir at hovedskiltet gjelder lav bru.

  Strekningens lengde bortenfor skiltet i meter

  Anvendelse: Angir en strekning som begynner bortenfor hovedskiltet i meter (m).

  Strekningens lengde bortenfor skiltet i nautiske mil

  Anvendelse: Angir en strekning som begynner bortenfor hovedskiltet i nautiske mil (M).

  Strekningens lengde fra skiltet i meter

  Anvendelse: Angir strekning fra hovedskiltet i meter (m).

  Angir strekning fra skiltet i nautiske mil

  Anvendelse: Angir strekning fra skiltet i nautiske mil (M).

  Tid

  Anvendelse: Angir tiden for når hovedskiltet gjelder.

  Virkeområde

  Anvendelse: Angir hovedskiltets virkeområde en eller begge sider i meter (m).

 • Markeringsskilt

  Beste punkt for passering

  Anvendelse: Angir beste punkt for passering under bru.


  Overett

  Anvendelse: Viser traseen på sjøbunnen for ledninger og kabler.
  Sidemarkering babord

  Anvendelse: Angir sidemarkering til babord i forhold til merkesystemets hovedretning for begrenset høyde under bru.

  Sidemarkering styrbord

  Anvendelse: Angir sidemarkering til styrbord i forhold til merkesystemets hovedretning for begrenset høyde under bru.


Forskrift om farvannsskilt og navigasjonsinnretninger av 19. desember 2012 gir blant annet nærmere bestemmelser om utforming og tekniske spesifikasjoner for farvannsskilt og navigasjonsinnretninger og om merking av akvakulturanlegg.

Det følger av havne- og farvannsloven § 10 tredje ledd at navigasjonsinnretninger og farvannsskilt bare kan settes opp, fjernes, flyttes, endres eller tildekkes etter tillatelse fra departementet.

Farvannsskilt

Departementets myndighet er delegert til Kystverket.

Farvannsskilt gir veiledning til de som ferdes på sjøen. I forskriften er det lagt vekt på en harmonisering av farvannsskilt i forhold til regelverk i andre europeiske land.

 • Det må innhentes tillatelse for å sette ut farvannsskilt. Ta kontakt på  for informasjon/søknad

Skilt med fartsgrense for fritidsfartøy

Last ned filer til produksjon av skiltene fartsgrense for fritidsfartøy her:

N212_Fartsgrense.pdf
N212_Fartsgrense.dwg
N212_Fartsgrense.ai

N515_Fritidsfartøy.pdf
N515_Fritidsfartøy.dwg
N515_Fritidsfartøy.ai

For å få tilsendt andre filer til bruk i produksjon av skilt, til illustrasjoner, trykksaker etc., kontakt Lill Haugen på e-post

Navigasjonsinnretninger

For navigasjonsinnretninger fastsetter Kystverkets hovedkontor retningslinjer for tekniske krav til og bruk, utforming og lokalisering

 • Det må innhentes tillatelse for å etablere navigasjonsinnretninger. Ta kontakt på  for informasjon/søknad.

Merking av akvakulturanlegg

Etablering av akvakulturanlegg krever blant annet tillatelse fra Kystverket. Når det gis tillatelse til å etablere akvakulturanlegg fastsettes det vilkår om at merking skal være i samsvar med forskriften, og det må følgelig ikke innhentes egen tillatelse for dette forholdet.

Farledsnormalen

Både med hensyn til bruk av farvannsskilt og navigasjonsinnretninger, og når det gjelder utlegg av akvakulturanlegg i sjø, vil en finne relevant rettledning i Farledsnormalen.

Kontakt

Seniorrådgiver

Guttorm Tomren /
Til toppen