Hopp direkte til innhold

Innsegling Florø og Mortingbåen

For å styrke ei sikker og framkomeleg innsegling til Florø og ved Mortingbåen, sette Kystverket i august 2020 i gang arbeidet med å utarbeide ein reguleringsplan for farleistiltak. I utkastet til handlingsplan basert på NTP 2022–2033 er prosjekta venta å vere under gjennomføring med fysiske anlegg i 2023 og 2024.

Hensikta er å utvikle farleia til Florø hamn slik at den i framtida vil vere ei god og trygg hamn for brukarane. Tiltaka skal sikre at hovudleia har tilstrekkeleg djupne og stort nok manøvreringsareal for framtidig skipstrafikk.

Foreslåtte tiltak

  • Innseglinga til Florø skal utdjupast til -19,3 meter slik at farleisbreidda blir utvida frå 120 til 140 meter. 
  • Mortingbåen skal utdjupast til -14,3 meter for å auke sikkerheita og fremkoma i hovudleia. 
  • Tre eksisterande navigasjonsinnretningar skal fjernast. 

Tiltaka skal:

  • Betre framkoma for offshore-riggar til og frå Florø hamn

  • Redusere sannsynligheita for grunnstøytingar og botnberøringar

  • Redusere ulykkeshendingar / tap av menneskeliv

  • Redusere sannsynlegheita for forureinande utslepp som følge av grunnstøytingar etc.

Innseiling Florø.png
Innseiling Florø
Mortingbåen.png
Mortingbåen.

 

Kystverket sitt framlegg til detaljregulering for tiltaket ligg no ute til offentleg ettersyn.

 

 

Til toppen