Hopp direkte til innhold

Innseiling Årviksand

Årviksand er et utpreget fiskevær med mottak og foredling av fisk. Båtene som kommer hit er for det meste kystgående fiskefartøy og godsfartøy. Innseilingen er utfordrende og havneområdet grunt.

Det er store utfordringer knyttet innseilingen til Årviksand havn. Sand fra nærliggende strand og elveutløp forårsaker oppgrunning i innseilingen, spesielt i området ved søndre molohode. Selve havnebassenget er også for grunt, og båter har opplevd grunnberøringer. Fartøy med en dybde på mer enn 6,5 meter kan ikke komme inn i havnen, og selv de som er litt mindre kan bare komme inn når det er høyvann. Dette gjør det lite lønnsomt for større og dypgående fiskebåter å vente, så de velger ofte å levere fisken sin i andre havner i stedet. Dybdeutfordringene fører til at større fartøy unngår Årviksand havn, noe som har en negativ effekt på havnen. Dette påvirker spesielt fiskemottaket, som får dårligere råstofftilgang, færre leveranser og har vanskeligere driftsforhold.

Årviksand info.png

Hva vi vil gjøre:

Prosjektet innebærer å utdype innseilingen og havnen, lage et strandkantdeponi for prosjektets forurensede masser i den sørøstlige delen av dagens havn, og muligens bygge en sandfangermolo sør for havnen. Prosjektets rene mudringsmasser er planlagt å dumpes i et sjøbunnsdeponi nord for havnen. Etter at prosjektet er ferdig, vil innseilingen til havnen være 9 meter dyp, havneområdet inn mot fiskemottaket vil være 8 meter dypt, og den sørlige delen av havnen vil være 5 meter dyp.

I dag er det et problem med sandvandring fra nærliggende strand og elveutløp som samler seg rundt søndre molohode og innseilingen. Å bygge en sandfangermolo ut fra søndre molo kan løse dette problemet, men det vil kreve vedlikehold, som å fjerne sand som samler seg bak moloen. Hvis vi ikke bygger denne sandfangermoloen, må innseilingen vedlikeholdsmudres jevnlig. Begge alternativene utredes videre.

Hva vi ønsker å oppnå:

  • Vi ønsker å gjøre det lettere og tryggere for båtene å komme inn i havnen og manøvrere der.
  • Større båter vil kunne bruke havnen, noe som betyr at det blir flere båtanløp og mindre ventetid. Dette vil også bidra til å styrke godstransport på sjø ved å gjøre havnen mer tilgjengelig for fraktefartøy.
  • Større og mer regelmessig tilgang på råstoff som blir levert til fiskemottaket bidrar til å styrke konkurransekraften til fiskemottaket og annen sjørelatert næring.
  • Større båter og økt aktivitet i havnen vil også senke logistikkostnadene og bidra til økt omsetning. Alt dette kan føre til å trygge og øke sysselsettingen i havnen, spesielt innen fiskeriindustrien.
  • Dypere farvann vil redusere risikoen for ulykker når båtene går inn og ut av havnen.
Årviksand_foto Anna Asell.jpg
Årviksand fiskerihavn. Foto: Kystverket - Anna Åsell

Status:

Prosjektet er i NTP 2022–2033 prioritert med oppstart i første planperiode som et innseilingprosjekt. Prosjektet er nå omgjort til et fiskerihavnetiltak, etter at ansvaret for fiskerihavner blei ført tilbake til staten fra 1. januar 2023.

Kontakt

Overingeniør

Anna Maria Kristina Åsell /
Til toppen