Lostjenester

Kystverket har ansvar for den nasjonale lostjenesten. Lostjenesten bidrar til å trygge ferdselen på sjøen og verne om miljøet ved å tilføre fartøyets mannskap nødvendig farvannskunnskap. Tjenesten er operativ og tilgjengelig 24 timer i døgnet, hele året.

Nyhetsliste

Losplikt

Losplikten er regulert i lospliktforskriften. Her angis hvilke fartøy som er lospliktige og hvilke farvann losplikten gjelder for. Visse områder er likevel unntatt fra losplikt, mens det er gitt strengere regler om losplikt for noen fartøy. Losplikten kan oppfylles enten ved å ta los eller ved å benytte farledsbevis.

Fakta

  • Lostjenesten skal trygge ferdselen på sjøen og verne om miljøet ved å sørge for at fartøy som ferdes i norsk farvann har navigatører om bord med tilstrekkelig kompetanse til å foreta sikker seilas.
  • På landsbasis har Kystverket i underkant av 290 loser i tjeneste, stasjonert ved 18 losstasjoner.
  • Losene border fartøyet ved utpekte bordingsmerker langs kysten ved hjelp av losbåt eller helikopter. 
  • Om bord i fartøyet fungerer losen som en rådgiver som tilfører mannskapet nødvendig kunnskap om farvannet under seilas til og fra norske havner. 
  • Lostjenesten er tilgjengelig 24 timer i døgnet, hele året, og er finansiert av avgifter betalt av skipsfarten som benytter seg av tjenesten.
  • I lostjenesten inngår også losformidling, tilbringertjenesten og farledsbevisordningen.
  • Lostjenesten utfører årlig rundt 45 000 oppdrag på landsbasis. 
  • Den operative driften av lostjenesten skjer i regi av regionale sjøtrafikkavdelinger, under ledelse av losoldermenn.

Skipsrapportering

Siste nytt