Hopp direkte til innhold

Kva gjer Kystverket?

Kystverket legg til rette for sikker, miljøvennleg og effektiv ferdsel i farleier og i norske havområde, og hindra og avgrensa miljøskade ved akutt forureining eller fare for akutt forureining.

Kystverket har sektoransvar for å følgje opp nasjonale og internasjonale oppgåver som omhandlar kystforvaltning og sjøtryggleik, og eit sektorovergripende ansvar for beredskap mot akutt forureining.

Kystverket skal som transportetat, i samspel med resten av transportverksemdene, leggje til rette for effektiv sjøtransport, velfungerande hamner og bidra til oppfylling av Noregs klima- og miljømål i sektoren.

Kystverket utøver oppdraget sitt gjennom tre roller: styresmaktsorgan, fagorgan og som statleg utbyggjar, drifter og forvaltar av maritim infrastruktur og maritime tenester og statlege beredskapsressursar.

Kystverket tek ansvar for sjøvegen og produserer viktige fellesgode for samfunnet.

Vi er delvis brukarfinansiert og delvis finansiert over statsbudsjettet. 

Vi deltek i planmedverknad og utøvar mynde etter hamne- og farvasslova, delar av forureiningslova, svalbardmiljølova og plan- og bygningslova.

Blant dei viktigaste oppgåvene våre er:

 • Utvikling og vedlikehald av farleier
 • Fyr- og merketenester
 • Sjøtrafikksentraltenester
 • Lostenester
 • Meldingstenester og navigasjonsvarsel
 • Statleg beredskap mot akutt forureining
 • Utgreiing og transportplanlegging
 • Maritim sikring (ISPS)
 • Verksemda omfattar maritim sektor av Nasjonal transportplan (NTP), samt myndigheits- og forvaltingsoppgåver knytt til lover og regelverk for hamner, farleier og losplikta.

For å løyse desse nasjonale oppgåvene, samarbeider vi breitt med andre offentlege etatar med ansvar for sikkerheit, transport og beredskap på tilgrensande område. Vi deltek også aktivt i internasjonalt arbeid innan våre fagfelt.

Kystverkets mål og visjon

Kystverkets visjon er å utvikle kysten og havområda til verdens sikreste og reneste.

Det overordnede målet for transportpolitikken er et effektivt, miljøvennlig og trygt transport-system i 2050. Målet for statlig beredskap mot akutt forurensning er å hindre eller begrense miljøskade som følge av akutt forurensning i norske havområder og på norsk territorium.

Følgende målsetninger fremgår av Nasjonal transportplan (2022-2033):

 • Enklere reisehverdag og økt konkurranseevne for næringslivet
 • Nullvisjon for drepte og hardt skadde
 • Bidra til oppfyllelse av Norges klima- og miljømål
 • Effektiv bruk av ny teknologi
 • Mer for pengene

Virksomhetsstrategi og verdigrunnlag

 • Kystverkets verksemdsstrategi

  Transportpolitiske mål, globale berekraftsmål, oppdrag og regelverk gjev rammer for kva vi skal gjere. Verksemdsstrategien fortel korleis vi skal jobbe – ikkje alt vi gjer eller alt vi kan. Den skal hjelpe oss å stille dei rette spørsmåla og ta framtidsretta vegval.

  Kystverkets strategiske mål konkretiserer kva vi må gjere for å bidra til å oppfylle samfunnsoppdraget og dei nasjonale måla som er gitt i Nasjonal transportplan. Strategiane fortel korleis vi skal jobbe for å nå desse måla. Dei skal vere hjelpemiddel og verktøy for overordna planlegging og prioritering. Dei skal fungere som ei sjekkliste og kontrollspørsmål når vi tek strategiske vegval, driv langtidsplanlegging og må prioritere ressursar i årlege budsjett.

 • Kystverkets verdigrunnlag

  I Kystverket er vi fremtidsrettet, engasjert og pålitelig.

  Fremtidsretta

  I Kystverket ser vi fremover, vi søker stadig ny kunnskap, driver kontinuerlig utvikling og er endringsvillige. Vi er dyktige til å se hva som er viktig for brukerne våre og oss selv.

  Engasjert

  I Kystverket har vi respekt for brukere, samarbeidspartnere og hverandre, vi drar i samme retning og gjør hverandre gode. Vi er stolte av hvem vi er og av hva vi gjør.

  Pålitelig

  I Kystverket følger vi lover og regler, og er gode rollemodeller til sjøs og på land, vi er sannferdige i vår kommunikasjon og opptrer profesjonelt. Vi setter vår stolthet i å levere det vi skal til riktig tid og med rett kvalitet.

 • Kystdatahuset

  Søk og last ned sjøtrafikkdata om skipsbevegelser, seilingsmønster, trafikktyper og skipsanløp.

 • SafeSeaNet Norway

  Bestill los og send ankomst- og avgangsopplysninger til myndigheter og havner.

 • Ohoi

  Tjeneste med informasjon for fritidsbåtbrukere.

Noreg – ein havnasjon Informasjonsfilm om Kystverket. Publisert

Kontakt

Stabsdirektør

Solveig Johanne Moe Frøland /
Til toppen