Hopp direkte til innhold

Høyring og offentleg ettersyn av detaljregulering Gjennomsegling Herøy – Ulstein: Utdjuping ved Skinnabrokleia, Svædet og Kyrkjefluda med tilhøyrande deponi

I samsvar med plan- og bygningslova §§3-7 og 12-10 og blir detaljreguleringar for utdjuping ved Skinnabrokleia, Svædet og Kyrkjefluda i Møre og Romsdal med tilhøyrande deponi lagd ut til høyring og offentleg ettersyn av Kystverket. Multiconsult sender ut høyringsbrev og tek imot merknadar for Kystverket.

Planområda omfattar områda som er vist på kartutsnittet. Formålet med planarbeidet er å gjera det sikrare og meir framkomeleg for fartøy som trafikkerer i farleia mellom Røyrasundet og Svædet. Det vert regulert område for utdjuping og deponi i sjøområde.

Svædet og Kyrkjefluda ligg i Ulstein kommune. Utdjupingsområda omfattar svært mange små grunner og større blokksteinar ved Svædet og sørover, samt ei større grunne ved Kyrkjefluda og ei mindre ved Djupklekken.

Skinnabrokleia ligg i kommunane Herøy og Ulstein. Området ligg i Bøfjorden mellom Torvikholmane og Hatløya, Borgarøya og Kalvøya. Utdjupingsområda områda omfattar 17 grunner.

Planforslaget omfattar område som vist på kartutsnittet:

Kart.jpg

Planen med føresegner, planomtale, konsekvensutgreiing og andre sentrale dokument i saka, er også lagd ut på Herøy kommune og Ulstein kommune sine nettsider; www.ulstein.kommune.no og www.heroy.kommune.no.

Om du ynskjer meir informasjon, kontakt: Multiconsult v/Sissel Enodd, tlf. 45 26 95 62 eller Kystverket v/Rita Svendsbøe tlf. 90 09 81 70.

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettast til Multiconsult v/ Sissel Enodd , eller Postboks 6230 Torgarden, 7486 Trondheim. Fristen for å kome med merknader er 05. juli 2024.

Til toppen