Hopp direkte til innhold

Farledsstrukturen

Hele norskekysten er i dag dekket av et standardisert referansesystem av ulike farledskategorier. Farledsstrukturen omfatter nettverket av transportårer til sjøs, og er et nasjonalt geografisk referansesystem for tiltak innen forvaltning, planlegging, utbygging og operativ virksomhet i kystsonen.

Sjøtrafikk i Karmsundet
Trafikk i Karmsundet. Aktiviteten på bildet viser hvor viktig det er å ha gode transportårer til sjøs.
Foto: Arne M. Breiteig

Hvor hoved- og biledene går, fremgår av farledsforskriften. I forskriften vises det til Kystverkets kart over farledene i vår kartløsning Kystinfo. I Kystinfo kan du også legge andre datalag i kartet slik at farledene vises sammen med annen relevant informasjon.

Formålet med farledene

Formålet med  farledsstrukturen er:

  • Å definere en farled i kystsonen på en standardisert og kortfattet måte
  • Til enhver tid ha en oppdatert oversikt over fordeling av statlig og kommunalt ansvar og myndighet
  • Å kunne definere rammeverk og avgrensninger for innehavere av farledsbevis

I tillegg skal farledsstrukturen fungere som et geografisk referansesystem for interne tiltak i Kystverket om oppmerking, utdyping og trafikkregulering. Farledene er trafikkårer for skipstrafikken, og er således en infrastruktur med en viss prioritet. Farledene skal være det sikre alternativet for den allmenne ferdsel til sjøs.

Økt utnyttelse av kystsonen har gjort det nødvendig for Kystverket å kunne hevde sektormyndighet på en effektiv måte overfor private utbyggere, kommuner, fylkeskommuner o.l. Farledsstrukturen synliggjør Kystverkets geografiske interesseområder for å kunne sikre sjøtransporten nok sjøareal og derav sikkerhet og effektivitet.

Farleder ved Bergen. Rød er hovedled, mens blå er biled.
Foto: Kystverket

 

Til toppen