Meldings- og informasjonstjenester

Kystverket drifter meldings- og informasjonssystemer for sjøfarende. Tjenestene gir informasjon som er nyttig for trygg seilas. I tillegg omhandler tjenestene registrering og sporing av skipsrelatert informasjon, med spesiell fokus på informasjon knyttet til farlig eller forurensende last.

Nyhetsliste

Digital rutetjeneste - routeinfo.no

Den digitale rutetjenesten er tilgjengelig for fartøy som anløper havner i farvannet fra svenskegrensen til Finnsnes. Tjenesten blir trinnvis gjort tilgjengelig fra sør til nord og vil dekke hele kysten i løpet av 2021.

Skipsrapportering

Siste nytt