Meldings- og informasjonstjenester

Kystverket drifter meldings- og informasjonssystemer for sjøfarende. Tjenestene gir informasjon som er nyttig for trygg seilas. I tillegg omhandler tjenestene registrering og sporing av skipsrelatert informasjon, med spesiell fokus på informasjon knyttet til farlig eller forurensende last.

Nyhetsliste

Digital rutetjeneste - routeinfo.no

En digital rutetjeneste for fartøy som anløper og avgår norske havner i Oslofjorden ble lansert i september 2018, med ruter tilgjengelige fra svenskegrensen til Tønsberg. Tjenesten blir utvidet til å også gjelde for farvannet mellom Sandefjord og Haugesund i slutten av mai 2019.

Skipsrapportering

Siste nytt