Hopp direkte til innhold

Ankringsområder for sjøtransporten - kvalitetssikring av informasjon

Kystverket inviterer til innspill knyttet til kartlegging og kartfesting av gode ankringsområder for sjøtransport. Det inviteres for de enkelte deler av kysten fortløpende. Innspillsperioder er listet opp nedenfor.

Kystverket har satt frist til 5. november for innspill om ankringsområder i Sør-Norge, fra svenskegrensen til Jærens Rev.

Innspillsrunde

Et godt ankringsområde ligger skjermet til for vær og vind og med gode bunnforhold for ankerfeste. Ankring vil normalt ikke ha negative konsekvenser av betydning, men unntak kan forekomme, f.eks. i områder med viktige naturverdier eller i sterkt forurensede områder. Ankring vil også kunne komme i konflikt med infrastruktur på sjøbunnen, som f.eks. avløpsledninger og fiberkabler.

Kystverket ber havner, lokale myndigheter, sektormyndigheter,  interesseorganisasjoner mv. om innspill som kan ha betydning når vi skal vurdere om et område egner seg for ankring eller ikke.

Datasettet sendes derfor ut på en innspillsrunde med frister angitt nedenfor. Kystverket har også etablert en kartløsning som viser ankringsområdene vi ber om innspill på, sammen med en del annen informasjon.

Etter innspillsrundene vil Kystverket følge opp innspillene og oppdatere datasettet i Kystinfo og DOK (Det offentlige kartgrunnlaget). Kystverket vil jobbe for at ankringsområder avsettes til dette i kommunale arealplaner og for at det ikke legges ut faste installasjoner som kan komme i konflikt med bruken av områder til ankring.. Informasjon vil også inngå som operativ støtte for Kystverkets loser og trafikkledere på Kystverkets sjøtrafikksentraler og i navigasjonstjenester for sjøfarende.

Resultatet av innspillsrunden vil også kunne innebære behov for endring i sjøkartene.

Ankringsområder for sjøtransporten vil inngå i sjøkart som et eller flere symboler eller arealer, og etter hvert inngå i routeinfo.no og andre e-navigasjonsløsninger til navigatører og maritime brukere.

Gjennomgangen av ankringsområdene gjøres for deler av kysten fortløpende, nedenfor ligger etter hvert listen over disse innspillsrundene.

Send merknader på e-post til post@kystverket.no eller per post til: Kystverket, Postboks 1502, 6025 Ålesund.

NB! Vennligst merk svaret med vår referanse 2023/221.

Kontakt

Senioringeniør

John-Morten Klingsheim +4791132002 / john.morten.klingsheim@kystverket.no

Kontakt

Senioringeniør

Lene Brandsø Reiersen +4795741759 / lene.reiersen@kystverket.no

Bakgrunn

Kystverket ivaretar sikker, effektiv og bærekraftig sjøtransport. Ankring har til alle tider vært en naturlig del av det å ferdes på sjøen, og gode ankringsområder er en viktig ressurs for å ha sikker sjøtransport. Kystverket samler derfor inn kunnskap om hvor fartøy ankrer og hvor det i fremtiden er viktig at fartøy kan ankre.  Dette er informasjon som skal være til støtte operativt i våre tjenester, særlig lostjenesten og sjøtrafikksentraltjenesten, og informasjonstjenester ut til ulike maritime aktører, som f.eks. navigatør som skal planlegge seilas.

Informasjonen brukes også når Kystverket i prosesser etter plan- og bygningsloven og naturmangfoldloven gir innspill som skal sikre sikker og effektiv ferdsel til sjøs.

Noen ankringsområder er svært mye brukt med klare prosedyrer og reguleringer, mens andre er mer sporadisk brukt, men likevel viktige for sjøtrafikken . Det finnes også ankringsområder som primært har lokal betydning. Ut fra nytteverdi og maritim risiko, har vi avgrenset kartleggingen til å gjelde ankringsområder som benyttes av  fartøy med lengde over 70 meter (lospliktige fartøy).

En del av de viktige ankringsområdene er i dag ikke med i sjøkart og nautiske publikasjoner, og Kystverket vil samtidig med kvalitetssikring av vår egen informasjonsbase også melde inn endringer i sjøkartene fortløpende.

Ankringsområdene vil da bli tegnet inn i samsvar med "Symboler og forkortelser i norske sjøkart". I sjøkartene vil viktige ankringsområder markeres med polygon og ankringssymbol. Eksisterende ankringsområder som kun er markert med symbol, f.eks. naturhavner som brukes av fritidsbåter, vil ikke bli endret eller fjernet som en del av dette prosjektet.

Områder for ankring av rigg og opplagsområder omfattes ikke av prosjektet.

Til toppen