Kva er Kystverket?

Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. Kystverket arbeider aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for framkome og effektive hamner. Kystverket driv førebyggande arbeid og reduserer skadeeffektane ved akutt forureining, og medverkar til ein bærekraftig utvikling av kystsona. Kystverket ligg under Samferdselsdepartementet.

Nyhetsliste

Tildelingsbrev og instruks

Tildelingsbrevet trekker opp målene for Kystverkets virksomhet, herunder delmål/resultatmål, samt prioriteringer og krav til kommende budsjettår. Kystverkets tildelingsbrev kommer fra Samferdselsdepartementet. Formålet med instruksen er å klargjøre myndighet og ansvar mellom Samferdselsdepartementet og Kystverket. Instruksen inneholder også tillegg og presiseringer til reglement for økonomistyring i staten som gjelder for Kystverket.

Siste nytt