• Kystverket vant fram i rettstvist om sjømerke

  07.06.2017 | Artikkel | Farled, fyr og merker | News | Om Kystverket

  Kystverket har fått medhold av Hålogaland lagmannsrett i tvisten om oppføring av et navigasjonsmerke utenfor Ørnes i Meløy kommune. Tvisten sto mellom entreprenøren Arctic Seaworks og Kystverket, der entreprenøren

 • Øvelse Ytre Oslofjord

  Akutt forurensning
 • Øvelse! Tankbåt på grunn utenfor Hvaler

  17.09.2014 | Artikkel | Ytre oslofjord
 • Kontakt losoldermannskapene

  29.11.2018 | Artikkel |

  Kystverket Lostjenesten er organisert i syv losoldermannskapene som har ansvar for den operative driften av lostjenesten innenfor et geografisk område. Det enkelte losoldermannskap ledes av en losoldermann

 • Hva er #umistelig for deg?

  22.07.2013 | Artikkel |

  Gjennom kampanjen #umistelig ønsker Kystverket å bevisstgjøre folk i forhold til å ferdes trygt på og langs kysten, samt verne om det flotte kystlandskapet vi har i Norge. Bruk Instagram og Facebook og

 • Invitasjon til kurs i havnemodulen i SafeSeaNet Norway

  28.05.2015 | Artikkel | Meldings- og informasjonstjenester

  Kystverket arrangerer kurs i SafeSeaNet Norway for havner som skal registrere seg som nye brukere i systemet. Kurset blir arrangert 19. mai i Haugesund.

 • Hensyn til gytende torsk

  11.06.2019 | Artikkel | Farled, fyr og merker | Havner | Havner og farleder | Statsbudsjettet

  Kystverket tar hensyn til torskens gyting i Borgundfjorden i prosjektet Innseiling Ålesund. Derfor er det tidsbegrensninger for når arbeidet skal utføres.

 • Har fjerna 40 eigarlause blåskjelanlegg

  27.04.2017 | Artikkel | Havner og farleder | News

  fjerning av eigarlause blåskjelanlegg i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane er no avslutta. Kystverket har fjerna totalt 40 anlegg som stod i fare for å slite seg etter fleire år utan tilsyn. Totalt

 • Fjerner eierløst blåskjellanlegg

  13.07.2015 | Artikkel |

  Kystverket skal fjerne et forlatt blåskjellanlegg ytterst i Aurlandsfjorden i Lærdal komune. Anlegget har slitt seg og driver i fjorden.

 • Høring: Forslag til endring i lospliktforskriften

  05.09.2014 | Artikkel |

  Kystverket har sendt på høring forslag til endring av lospliktforskriften § 5. Utkastet foreslår flere lospliktfrie områder og nye losbordingsfelt.