Hopp direkte til innhold

Om Farledsbevisklassene

Farledsbevis er et sertifikat som gir navigatører lov til å seile i et spesifikt farvann med et lospliktig fartøy uten å bruke los. Kystverket utsteder farledsbevis etter havne- og farvannsloven og lospliktforskriften.

Kontakt farledsbevisenheten

Har du problemer med søknad, spørsmål om ordningen eller ønsker å vite hva som er praksis rundt farledsbevisordningen?

Dersom du ikke finner informasjonen du er på jakt etter på disse sidene, kan du kontakte våre saksbehandlere på følgende måter:

Epost: 

Telefonnummer: 07847

Åpningstider:

 • september til 14. mai: Mandag til fredag 08:00 - 15:45
 • mai til 14. september: Mandag til fredag 08:00 - 15:00

Farledsbevisordningen er en myndighetskontroll av navigatørens erfaring, kompetanse og ferdigheter i et spesifikt farvann.

For å få farledsbevis må man:

 • ha gyldig dekksoffisersertifikat
 • oppfylle krav om seilingserfaring
 • ha bestått farledsbevisprøve

Navigatører kan søke om nytt, utvidet eller fornyet farledsbevis.

Du kan søke om:

 • farledsbevis, dersom du aldri har hatt et før
 • legge til nye fartøy i farledsbevis
 • legge til nye områder i farledsbevis
 • fornye farledsbevis

Elektronisk saksbehandling

Farledsbevisordningen er elektronisk og administreres via det nettbasert meldingssystemet SafeSeaNet Norway. Meldingssystemet er koblet opp mot EUs SafeSeaNet-system, og arbeidsspråket er derfor på engelsk. Navigatører kan velge mellom norsk og engelsk når man lager en brukerprofil i systemet. Den engelske benevnelsen til farledsbevis er Pilot Exemption Certificate (PEC).

Typer farledsbevis

På bakgrunn av sjøfartsnæringens ulike farledsbevisbehov og ulike risikonivåer i farleder opererer Kystverket med tre klasser farledsbevis: klasse 1, 2, og 3, og kadettfarledsbevis.

Bilde: Illustrasjon som viser ulike typer farledsbevisklasser og krav. Trykk på bildet for høyere oppløsningIllustrasjon - typer farledsbevis.png

 • Klasse 1 farledsbevis

  • Gir utvidede rettigheter i en farled med lokale begrensninger
  • Gjelder for erfarne navigatører
  • Gjelder i farvann som krever klasse 1 farledsbevis på grunn av fartøyets lengde
 • Krav til erfaring for klasse 1

  Erfarne dekksoffiserer kan søke om farledsbevis som gir rettigheter i farleder med lokale begrensninger, utover farledsbevis klasse 2 og 3.

  Se alle krav til erfaring i Lospliktforskriften §12: Farledsbevis klasse 1

 • Begrensninger for klasse 1-farledsbevis

  Selv om farleden er definert som en klasse 1 farled, kan fortsatt klasse 2 farledsbevis brukes i samme farled med de begrensninger som følger.

  For mer informasjon om klasse 1 farleder og begrensninger:

 • Fornye klasse 1

  Farledsbevis klasse 1 farleder som ikke blir fornyet, vil bli fryst i tre år etter utløpsdato. Leden kan reaktiveres innen tre år uten ny farledsbevisprøve dersom en kan dokumentere to nye seilaser i leden.

  Se Lospliktforskriften §19(2)

 • Klasse 2 farledsbevis

  • Gjelder for fartøy opp til 150 meter
  • Kan brukes i farleder som er definert som farledsbevis klasse 1 led, men med en begrensning på lengde gitt i lokale begrensninger
  • Farledsbevisprøver for klasse 2 og 1 blir utført av statslos
 • Krav til erfaring for klasse 2

  • Må ha dekksoffisersertifikat som er gyldig for det fartøyet eller de fartøyene det søkes farledsbevis for

  Se alle krav til erfaring i Lospliktforskriftens §11

 • Fornye klasse 2

  • Gjelder i fem år etter utstedelsen
  • Kan fornyes etter søknad dersom søkeren kan dokumentere at vedkommende i løpet av gyldighetsperioden har vedlikeholdt sin farvannskunnskap i det området det søkes fornyelse for

  Se alle krav til fornyelse i Lospliktforskriften §19(1)

 • Klasse 3 farledsbevis

  • Gjelder for fartøy opp til 100 meter som har ECDIS (kan være en typegodkjent ECDIS med oppdaterte papirkart som backup), må ikke være dobbel installasjon, (papirløst)
  • Kan ikke benyttes dersom fartøyet har tungolje om bord eller ved frakt av farlig eller forurensende last.
  • Gjelder ikke fartøy som brukes i en støttefunksjon i offshorevirksomhet og fører begrensede mengder av farlig flytende stoff i bulk, som definert i forskrift  Juli 2014 nr. 944 om farlig last på norske skip, §6 
  • Farledsbevisprøver for klasse 3 farledsbevis gjennomføres av farledsbevisassessor
 • Krav til erfaring for klasse 3

  • Gjelder for fartøy kortere enn 100 meter lengde som er utstyrt med godkjent ECDIS
  • Kan ikke benyttes dersom fartøyet har tungolje om bord eller ved frakt av farlig eller forurensende last
  • Må inneha dekksoffisersertifikat som er gyldig for det eller de fartøy det søkes farledsbevis for

  Se alle krav til erfaring i Lospliktforskriften §10

 • Fornye klasse 3

  • Gjelder i fem år etter utstedelsen
  • Farledsbeviset kan fornyes etter søknad dersom søkeren kan dokumentere at vedkommende i løpet av gyldighetsperioden har vedlikeholdt sin farvannskunnskap i det området det søkes fornyelse for. Kystverket kan tillate at farvannskunnskapen vedlikeholdes ved bruk av simulator
  • Fornyelse av farledsbevis kan skje tidligst seks måneder før farledsbevisets gyldighetstid løper ut
  • Søknad om fornyelse må være Kystverket i hende senest 30 dager før farledsbevisets gyldighetstid løper ut

  Se alle krav til fornyelse i lospliktforskriften §19(1)

 • Kadettfarledsbevis

  Kadettfarledsbevis, §§ 20 til 22 i lospliktforskriften

  • Gjelder for navigatører som i løpet av de siste fem år har gjennomført kurs i kystnavigasjon som er godkjent av Kystverket.
  • Når søknad om kadettfarledsbevis er innvilget av Kystverket kan navigatøren gå selvstendige vakter på broen i de farleder kapteinen bestemmer
  • Kadettfarledsbeviset er gyldig i tre år etter utstedelse og kan ikke fornyes.
  • Kadettfarledsbeviset utstedes av Kystverket.
 • Hvordan få kadettfarledsbevis

  For å få utstedt kadettfarledsbevis må søker legge ved følgende i søknad i SafeSeaNet:

  • Kopi av gyldig dekksoffisersertifikat
  • Kursbevis, bestått kurs i Kystnavigering siste fem år
  • Opplæringsavtale, kontrakt og erklæring for systematisk opplæring av innehaver av beviset 

  For å kvalifisere seg til beviset må kandidaten ha gyldig navigatørsertifikat for det fartøyet kadettfarledsbeviset skal gjelde for. I tillegg må godkjent kurs i kystnavigering i løpet av siste fem år være bestått og det skal foreligge en kontrakt om systematisk opplæring i kystseilas mellom rederi, skipsfører og innehaver av beviset.

  Bruk gjerne kontrakten og loggskjemaet under relaterte dokumenter.

  Kadettfarledsbeviset kan bare brukes der hvor skipsførers/mentors ordinære farledsbevis er gyldig. Etter hvert som farvannskunnskapen opparbeides vil kandidaten bli kvalifisert til å søke om ordinært farledsbevis. Begge bevis kan innehas samtidig uten konflikt.

  Kadettfarledsbeviset er ment å lette navigatørens tilnærming til farledsbevisordningen. Det er ikke mulig å fornye et kadettfarledsbevis.

  Søknad om kadettfarledsbevis sendes inn via SafeSeaNet Norway. Kopi av skjemaer må legges ved søknaden.

 • Vilkår for bruk av kadettfarledsbevis

  Se vilkår i Lospliktforskriften §20

  Sentrale utdrag:

  • Kadettfarledsbeviset er bare gyldig når fartøyets fører har gyldig farledsbevis og er oppført som mentor i kadettfarledsbeviset.
  • Fartøyets fører bestemmer når og i hvilke farleder innehaveren av kadettfarledsbeviset kan gå selvstendige vakter på broen. (Ref. §21 i lospliktforskriften.)
  • Kadettfarledsbeviset gjelder i tre år.
  • Når den systematiske opplæringen om bord er gjennomført, kan innehaveren av kadettfarledsbevis søke om farledsbevis.
  • Fartøyets fører skal avgi en skriftlig erklæring om fullført opplæring som skal vedlegges søknaden om farledsbevis. (Ref. §20 i lospliktforskriften.)
  • Ved en eventuell endring av kaptein/mentor må ny oppdatert avtale sendes Kystverket.
  • Kadettfarledsbevis kan ikke benyttes på fartøy med LOA over 150 meter, jf. § 9 (4), og ikke i leder der fartøyet blir definert som klasse 1 i leden, jf. lospliktforskriften §21 og vedlegg 3.Ved disse seilasene er det kun farledsbevis klasse 1 som anses som gyldig farledsbevis.
Til toppen