Hopp direkte til innhold

Arealplanlegging

Kystverket arbeider for å legge til rette for en konkurransedyktig, effektiv, sikker og miljøvennlig sjøtransport. Både sjøtransporten og næringslivet er avhengig av systemet av farleder og havner/havneterminaler. I arealplanprosesser er Kystverkets oppgave å ivareta sjøtransportens og næringslivets interesser knyttet til dette.

Kystverket skal medvirke i relevante planprosesser fra tidlig fase. I dette ligger det at Kystverket gir faglige råd og orienterer om nasjonale og regionale interesser på Kystverkets saksområde, som kan blir berørt og som det må tas hensyn til i planarbeidet.

Når fylkeskommunen arrangerer planforum for å drøfte planer, deltar Kystverket for å synliggjøre sjøtransportens interesser og gi innspill til planarbeidet i en tidligfase. Ved offentlig ettersyn av planforslag, vurderer Kystverket hvordan hensynet til sjøverts ferdsel blir ivaretatt i forslaget. Ved behov tar Kystverket kontakt med planmyndigheten for samråd i planprosessen.

Kystverket kan også gå til innsigelse mot forslag i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan i de tilfeller hvor forslaget berører spørsmål som er av nasjonal eller vesentlig regional betydning for vårt saksområde. Det vises i denne sammenheng til plan- og bygningslovens § 5-4.

Kontakt

Seniorrådgiver

Aase Kristin Eikenæs Marthinsen /
Til toppen