Hopp direkte til innhold

Kystverkets tiltak i farvannet

Kystverket prosjekterer og har egen prosjektledelse og byggeledelse for gjennomføring av utbyggingstiltak i farvannet.

 • Statens ansvar for utbedringer i farvannet

  Havne- og farvannsloven § 6 andre ledd legger ansvaret for utbedringer i farvannet til staten: «Departementet har ansvar for utbedringer i farvannet». Kystverket ivaretar dette ansvaret på vegne av Samferdselsdepartementet.
 • Våre farleds- og fiskerihavnprosjekt

  Kystverket har til enhver tid mange farvannstiltak som er i ulike prosjektfaser, både på idé-stadiet, under planlegging og i gjennomføringsfasen.
 • Farledsnormalen

  Farledsnormalen er en intern instruks for Kystverket som skal brukes av ansatte som arbeider med arealplanprosesser, utbygging av farleder og ved behandling av søknader om tillatelser etter havne- og farvannsloven. Siste versjon av farledsnormalen ble publisert 24.10.2022.
 • Molohåndboka

  I forbindelse med overføringen av fiskerihavnansvaret til fylkeskommunene utarbeidet Kystverket Molohåndboka, med molokompetanse opparbeidet gjennom årtier. Den skal være et viktig kunnskapsgrunnlag i forvaltningen av moloene.
 • Samfunnsøkonomisk analyse – veileder

  Veilederen i samfunnsøkonomiske analyser er en sammenstilling av det metodiske rammeverket som skal legges til grunn for samfunnsøkonomiske analyser av tiltak innenfor Kystverkets virksomhetsområder.
Til toppen