Hopp direkte til innhold

Vil du bli los?

Er du navigatør med en viss fartstid og erfaring kan du søke om å bli tatt opp i Kystverkets eget losopplæringsprogram.

Hvordan lyser vi ut nye losaspirant-stillinger? 

Ledige stillinger som losaspiranter blir lyst ut ved behov, og da normalt på slutten av året – for opptak påfølgende år. Stillingene blir gjort tilgjengelig på Webcruiter, finn.no samt www.nav.no. Du kan aktivere varslinger i rekrutteringsløsningen Webcruiter. Då får du varsel på e-post når vi legger ut nye stillinger, inkludert losaspirant. Opprett varslinger ved å gå inn på denne sida, og velge "Lagre søk" under logoen til Kystverket.

Kan jeg bli los?

For å velge ut de beste kandidatene blir det gjennomført en omfattende ansettelsesprosess. I utvelgelsen er en kombinasjon av god erfaring og personlig egnethet avgjørende. Du finner de til enhver gjeldende kvalifikasjonskrav i forskrift om opplæring og sertifisering av loser. I tillegg er det egne helsekrav for los. De fleste søkere oppfyller kvalifikasjonskravene og helsekrav gitt i forskrift.

Utlysningsteksten for losaspirant stillinger understreker derfor ytterligere hvilken kompetanse, bakgrunn og personlige egenskaper vi ser etter ved opptak til stillingen som losaspirant. Stillingene som statslosaspiranter er populære, og det er som regel svært mange godt kvalifiserte søkere. 

Generelle krav 

 • Varierende fartstid, på ulike fartøystyper med ulike grader av hjelpemiddel (framdrift, thrustere), erfaring som leder/kaptein og nylig tjeneste til sjøs er ønskeleg
 • Vise god kunnskap og forståelse for maritime operasjoner, både navigasjon og manøvrering.
 • Det er en forutsetning for å inneha stillinga at det til en hver tid finnes en gyldig sikkerhetsklarering for hemmelig (H). Vi opplyser om at klareringstyresmakt har en streng praksis ved vurdering av nødvendig tilknyting til Norge i forbindelse med klarering.
 • Helsekrav

Personlige egenskaper

• Gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter.
• Samvitsfull og pålitelig i utføringa av sitt arbeid.
• Gode evner til å observere, analysere, resonnere og treffe korrekte slutningar.
• Gode evner til å bygge tillitsfulle relasjonar og opplevast sosialt sikker.
• Evner å arbeide både sjølvstendig og i team.
• I tilsettinga vil vi i tillegg til formelle kvalifikasjonar, legge vekt på ønskjelege personlege eigenskapar, oppnådde testresultat og samansetning av geografisk tilhøyring.

Hvordan foregår opptaket av nye losaspiranter? 

Stillingene som statslosaspiranter er populære, og det er som regel svært mange godt kvalifiserte søkere. For å velge ut de beste kandidatene blir det gjennomført en omfattende ansettelsesprosess. I utvelgelsen er en kombinasjon av god erfaring og personlig egnethet avgjørende.

Aktuelle kandidater til aspirantstillingene vil først bli tilsendt tester som skal gjennomføres på internett. Disse testene vil så bli sett i sammenheng med din CV og søknad, for utvelgelse til arbeidspsykologiske tester, personlighets tester og intervju. Den arbeidspsykologiske prøven er inndelt i ulike deler som tester kandidaten i tallbehandling, språklig ferdighet, simultankapasitet, perseptuell oppmerksomhet, retningsoppfatning, mekanisk forståelse, resonnerende evne, romoppfatning og stresstoleranse.

De som blir innkalt til de arbeidspsykologiske testene, personlighetstester og intervju får mer informasjon i forkant. Kandidaten må ha tilfredsstillende resultat fra testen for å komme med videre i utvelgelsen. De som består testene og rangeres høyest går så videre til slutt-testing som er en praktisk gjennomføring i simulator.

Etter gjennomførte tester i simulator sees bakgrunn, erfaring, tester og intervjuer på hver kandidat under ett – og det fattes vedtak om ansettelse basert på en totalvurdering og rangering.

Losopplæringen 

Statslosaspirantene får først en teoretisk opplæring (uker) ved Kystverkets hovedkontor i Ålesund. Deretter følger teoretisk og praktisk opplæring (måneder) ved den stasjonen der de skal jobbe. Her vil du gjennomgå flere kurs som legger vekt på navigasjon, BRM, skipsmanøvrering, samt spesialkurs for ulike fartøy. Du må regne med en høy arbeidsbelastning, ha evne til selvstendig utvikling samt noe reisevirksomhet i denne perioden.

Fra aspirant til statslos

I opplæringstiden frem til bestått første deleksamen vil statslosaspiranten være ansatt som statslosaspirant. Første deleksamen blir gjennomført etter omtrent et halvt år med opplæring. Når denne eksamen er bestått får du et begrenset lossertifikat, og blir ansatt som statslos. Sertifikatkravene er ulike i de forskjellige losoldermannskapene, og opplæringstiden vil dermed variere noe – men du kan regne med en total opplæringstid frem til siste deleksamen på omtrent 15 måneder.

Utvider sertifikatet

De neste tre årene gjennomføres det stegvis opplæring på økende tonnasje og stadig utvidelse av lossertifikatet. Opplæringen inkluderer emner og kurs innen navigasjon, skipsmanøvrering, sikkerhet, samhandling i brobesetningen (BRM) og spesialkurs for ulike fartøytyper. Skipsmanøvrering gjennomføres både på innleide skip, i simulator og også med skalerte skip. Etter tre til fem års tjeneste vil statslosen ha ubegrenset sertifikat på fartøystørrelse.

Loshverdagen

Lostjenesten er et eget virksomhetsområde i Kystverket og organisatorisk inndelt i sju geografiske losoldermannskap. Lostjenesten leverer lostjenestener 24/7, 365 dager i året og losene inngår i en turnusordning tilknyttet en losstasjon innenfor et losoldermannskap. Skiftordningene varierer fra losstasjon til losstasjon. Et eksempel på turnus kan være en uke på vakt, med de påfølgende neste to ukene fri. Vaktplanene er forutsigbare, tar utgangspunkt i 131 arbeidsdøgn i året, og settes opp ett år i forveien. Behovet for lostjenester varierer med trafikkbildet, sesong, værsituasjon og andre faktorer – dette innebærer at man også utenfor vaktperioder får tilbud om å arbeide.

Losen opererer med base fra eget hjem, losstasjon eller egnet tilholdssted for hvile – alt etter situasjon og behov. Som los tildeles du oppdrag på relativt kort varsel, og reiser til oppdraget enten ved bruk av bil, kollektiv transport, losbåt eller helikopter. Fartøyet som utgjør selve oppdraget kan være alle slags typer fartøy som er underlagt losplikt. Mannskapet du møter på broa kan være fra hele verden - med  fellesnevneren at de er lite kjent på kysten vår. Dette operasjonsmønsteret gjør at arbeidsdagene som los er varierende, og full av spennende utfordringer.

Mer om lostjenesten

Kontakt

Seniorrådgiver

Jetmund Runde

Ofte stilte spørsmål om losen

 • Hva er en los?

  Losen bidrar til å trygge ferdselen på sjøen og verne om miljøet ved å tilføre fartøyets mannskap nødvendig kunnskap for en sikker seilas. Kystverket har ansvaret for den nasjonale lostjenesten, og har ca. 280 loser i tjeneste fordelt på 24 losstasjoner. 

  Lostjenesten leverer lostjenestener 24timer i døgner, hele året. Losene inngår i en turnusordning tilknyttet en losstasjon innenfor et av de sju losoldermannskapene.

  Losen opererer ut i fra eget hjem, losstasjon eller andre tilholdssted for hvile – alt etter situasjon og behov. Losen får oppdrag på relativt kort varsel, og reiser border fartøyet med losbåt eller helikopter.

  Fartøyet som utgjør selve oppdraget kan være alle slags fartøystyper underlagt losplikt. Mannskapet man møter på broa kan være fra alle ulike nasjonaliteter, og med en fellesnevner at de er lite kjent på kysten vår. Dette operasjonsmønsteret gjør at arbeidsdagene som los er varierende, og full av spennende utfordringer.

 • Hvem må ha los ombord?

  Det er lospliktforskriften som definerer hvilke fartøy som er lospliktige og hvilke farvann losplikten gjelder for. Hovedregelen er at alle fartøy på 70 meter eller mer og passasjerfartøy på 50 meter eller mer er lospliktige når de er underveis i farvann innenfor grunnlinjen. For fartøy med farlig last er lengdegrensene kortere.

  Losplikten er regulert i lospliktforskriften. Visse områder er kan være unntatt fra losplikt, mens det er gitt strengere regler om losplikt for noen fartøy. Losplikten kan oppfylles enten ved å ta los, ved å benytte farledsbevis eller gjennom en tillatelse til autonom kystseilas.

 • Hvordan bestiller jeg los?

  Du kan bestille los elektronisk i meldingssystemet SafeSeaNet Norway.

  Ved bestilling av los i SafeSeaNet Norway vil bestiller få bekreftet losbestilling og endring av bestilling via e-post. Man vil også kunne registrere flere losbestillinger per seilas.

  Fartøy som frivillig benytter los og fartøy som er lospliktige etter lospliktforskriften skal betale losavgifter.

Vil du bli los?

 • Hvordan lyser vi ut nye losaspirant-stillinger?

  Kystverkets lostjeneste utlyser normalt losaspirant stillinger i oktober, for opptak og oppstart påfølgende år. Utlysningen er behovsstyrt og du kan følge med på siden for ledige stillinger for kommende utlysninger

Til toppen