Hopp direkte til innhold

Seilingsregler

Sjøtrafikkforskriften inneholder seilingsregler i bestemte farvann langs kysten og ved Svalbard, der flere er i sjøtrafikksentralenes tjenesteområder. I tillegg gjelder egne seilingsregler om trafikkseparasjonssystem og anbefalte ruter i norsk økonomisk sone.

Seilingsregler på kysten og Svalbard

Seilingsregler i norsk økonomisk sone (TSS)

Fartøy i internasjonal trafikk som kan representere en høy miljørisiko må følge rutetiltak som fører disse fartøyene lenger ut fra kysten.

Rutetiltak som er etablert i norsk økonomisk sone er utarbeidet av Kystverket, og godkjent av FNs maritime sjøfartsorganisasjon, IMO. Norge har i dag ett rutesystem bestående av trafikkseparasjonssystem og tilhørende anbefalte seilingsrute på strekningene:

  • Vardø - Træna (trådte i kraft i 2007)
  • Halten - Utsira (trådte i kraft i 2011)
  • Egersund - Risør (trådte i kraft i 2011)

IMO-godkjente trafikkseparasjonssystemer i norske farvann er tatt inn i sjøtrafikkforskriftens kapittel 4

Kystverket forebygger ulykker på sjøen primært gjennom maritime tjenester som sjømerker, lostjeneste og trafikkovervåkning. Et annet viktig sjøsikkerhetstiltak er å utvikle og etablere seilingsregler i norske kyst- og havområder.

Rutesystemet er et risikoreduserende tiltak som gir norske myndigheter bedre responstid dersom en uønsket situasjon skulle skje. Bedre responstid og en større avstand fra kysten vil også bidra til å redusere konsekvensene av et eventuelt oljesøl om en ulykke skulle skje.

Rutetiltak gjelder for følgende kategorier fartøy:

  • oljetankfartøy som definert i MARPOL 73/78, vedlegg I
  • kjemikalietankfartøy som transporterer skadelige flytende stoffer i bulk når stoffene er vurdert eller foreløpig vurdert som Kategori X eller Y i henhold til MARPOL 73/78, vedlegg II,
  • fartøy som fører radioaktive stoffer som definert i den internasjonale koden for sikker transport av bestrålt nukleært brensel, plutonium og sterkt radioaktivt avfall i beholdere (INF-koden)
  • atomdrevne fartøy, og
  • fartøy på 5 000 brutto tonn og mer

Endringer i rutetiltak i 2021

FNs sjøfartsorganisasjon (IMO) har godkjent endringer i rutetiltakene i norsk økonomisk sone fra 1. juni 2021. 

Se informasjonsfolder her

Trafikkseparasjonssystemer (TSS) og anbefalte ruter

Kartet viser trafikkseparasjonssystemene og anbefalte ruter. I tillegg vises innseilingskorridorer og aktsomhetsområder angitt i sjøtrafikkforskriften.

 

Til toppen