Hopp direkte til innhold

Ukraina-konflikten

Norge har innført sanksjoner mot Russland som en følge av invasjonen av Ukraina. Det er forbud mot havneanløp for russiske fartøy og fartøy registrert i RMRS. Russiske fiskefartøy over 500 bruttotonn kan likevel anløpe havnene i Tromsø, Kirkenes og Båtsfjord. Den sikkerhetspolitiske situasjonen gjør at PST har uttrykt at etterretningstrusselen i Norge nå er høyere enn før invasjonen.

 • Hvilke sanksjoner gjelder?

  Sanksjonene mot Russland er fastsatt i forskrift om tiltak vedr. Ukrainas integritet mv.

  Det er Utenriksdepartementet som har fastsatt denne. Næringslivet kan sende inn spørsmål til sanksjoner@mfa.no.

  Skipstrafikken og havnene er berørt av restriksjonene som er innført. Fra og med 8. mai 2022 ble det forbud mot havneanløp for russisk-flaggede fartøy og fartøy som hadde russisk flagg pr. 24. februar men som siden har endret flaggstat.

  Forbudet omfatter fartøy over 500 bruttotonn som seiler kommersielt i internasjonal fart, yachter og enkelte lystfartøy og fritidsfartøy. Fra og med 14. oktober 2022 ble forbudet strammet inn til også å gjelde fiskefartøy, men likevel slik at forbudet ikke gjelder fiskefartøy som anløper Tromsø, Kirkenes eller Båtsfjord.

  Det er gitt en retningslinje som spesifiserer hvilke havneterminaler i disse havnene som kan motta russiske fartøy, og hvilke prosedyrer som gjelder ved slike anløp. Innholdet er gjengitt i punktene nedenfor; «Hvilke terminaler/kaier kan motta russiske fiskefartøy?» og «Prosedyre ved anløp russiske fiskefartøy». Mest oppdaterte retningslinje er pr. 22.6.2023 som inneholder presiseringer vedrørende verftstjenester jf. presisering fra UD 12.5.2023.

  Fra 8. april 2023 gjelder forbudet også for alle fartøy som er sertifisert av det russiske skipsregisteret (RMRS), uansett hvilket flagg fartøyet er registrert under og uavhengig av størrelse.

  Normalt vil ikke forbudet omfatte søk- og redningsfartøy eller forskningsfartøy. Forbudet gjennomføres for havner på fastlands-Norge, men ikke på Svalbard. Forbud mot havneanløp for russiske fartøy står i § 19a i sanksjonsforskriften

  Det er videre forbud mot handel med visse varer, krav om at noen leveranser må ha forhåndstillatelse av Utenriksdepartementet og forbud mot å handle med utpekte utenlandske aktører. Også disse sanksjonene kan ramme skipstrafikken og havner.

  Det er per i dag ingen generelle forbud mot at russiske personer skal kunne få komme til Norge eller bruke norske havner, men utpekte personer eller selskaper er gitt restriktive tiltak gjennom forskrift om tiltak vedr. Ukrainas integritet mv.

  Regjeringens informasjonsside om sanksjonene

 • Hvilke terminaler/kaier kan motta russiske fiskefartøy?

  Det er gitt en retningslinje som spesifiserer at russiske fiskefartøy normalt skal legge til ved terminalene/kaiene angitt under:

  Tromsø

  • Kai 20, 21, 22, 23 og 38 i Breivika i Tromsø
  • Troms fryseterminal AS i Tromsø
  • Tromsø Mekaniske AS dersom fartøyet skal motta verfttjeneste det er gitt unntak fra UD for*

  Båtsfjord

  • Dampskipskaia i Båtsfjord
  • Nessekaia i Båtsfjord
  • Neptunbukta i Båtsfjord

  Kirkenes

  • Industrikaia i Kirkenes
  • Dypvannskaia i Kirkenes
  • Hurtigrutekaia i Kirkenes
  • Sentrumskaia i Kirkenes
  • Kimek AS dersom fartøyet skal motta verfttjeneste det er gitt unntak fra UD for*
  • Tscudi Bulk Terminals AS
  • Henriksen Shipping Service AS

  Dersom det er et reelt behov for anløp til andre terminaler/kaier, må kontrollmyndighetene kontaktes i forkant for å avklare om de har kapasitet til å gjennomføre kontroll på den aktuelle kaien/terminalen.

  * Ad anløp til verft: All faglig bistand i form av verfttjenester til russiske fartøy er i utgangspunktet forbudt. For at fiskefartøy skal kunne anløpe Tromsø Mekaniske AS, Kimek AS, eller andre kaier hvor det skal utføres verfttjenester, må det derfor ifølge retningslinje revidert versjon 22.06.2023 foreligge unntak fra Utenriksdepartementet. Forbudet omfatter også faglig bistand til bunkring.

 • Prosedyre ved anløp russiske fiskefartøy

  Når havnen får informasjon om anløp av russiske fiskefartøy, skal havne eller kaieier gjøre følgende:

  • legge til rette for at kontrollmyndighetene kan gjennomføre kontroll på en mest mulig hensiktsmessig måte
  • anvise fartøyet til en av de identifiserte terminaler/kaier hvor kontroll av fartøyet skal gjennomføres
  • sørge for at fartøyets liggetid ikke blir lenger enn nødvendig

  Hva som er nødvendig liggetid i havn, avhenger av formålet med anløpet. Havnen kan legge til rette for tilstrekkelig tid til at fartøy skal kunne:

  • foreta mannskapsbytte
  • bunkre (men uten faglig bistand, dvs. bunkringstjenester som krever fagmessig teknisk kompetanse eller involverer planmessig vedlikehold. Dette regnes som verftstjenester som må søkes UD om)
  • losse (forutsatt at lasten ikke er i strid med innførselsforbudene)
  • proviantere
  • gjennomgå kontroll
  • få utført verfttjenester som det er gitt unntak for fra Utenriksdepartementet

  Det er en forutsetning at all aktivitet er i henhold til sanksjonsregelverket og i tråd med hva som kan anses som normal aktivitet for et fiskefartøy.

 • Vil SafeSeaNet gi hjelp til å identifisere russiske fartøy som er sanksjonert?

  Kystverket har etablert en løsning som sender varsel til anløpshavnen dersom et fartøy registrert i det russiske skipsregisteret (RMRS) eller med russisk flagg eller som hadde russisk flagg før 24. februar, melder ankomst til en norsk havn. Varselet sendes som en e-post til havnen og havnens PFSO.

  Varselet sendes ut automatisk fra SafeSeaNet og må ansees som en informasjonsmelding. Det kan være feil i dataene, blant annet vil det kunne mottas varsel om fartøy under 500 BT eller fiskefartøy. Havnen må derfor på selvstendig grunnlag avgjøre om fartøyet er omfattet av sanksjonene eller ikke.

 • Kan enkelthavner nekte anløp fra russiske fartøy som ikke er sanksjonert?

  Eiere og operatører av norske havner har i utgangspunktet plikt til å motta fartøy så langt kapasiteten i havnen tillater det. Dette følger av havne- og farvannsloven § 27. Mottaksplikten er ikke ment å begrense eierens eller operatørens anledning til å selv bestemme hvilket omfang havnevirksomheten skal ha.

  Intensjonen med bestemmelsen er å sikre at sjøtransporten gis tilgang til den havneinfrastrukturen som havneeier faktisk har gjort tilgjengelig for alminnelig trafikk, eventuelt den type trafikk som havnen har besluttet å ta imot ved vedkommende havneavsnitt.

  Det følger av § 27 at havnene kan avvise fartøy dersom mottak av fartøy fører til risiko for miljøet eller sikkerheten. Avvisning av fartøy på grunn av risiko for miljøet er tillatt dersom det er en aktuell og sannsynlig miljøtrussel. Med begrepet "sikkerhet" siktes det til den fysiske sikkerheten i selve havnen.

  Anløp kan nektes dersom anløpet fører til fare for skade på havnens infrastruktur eller personer som oppholder seg i havnen. Sikkerhetspolitiske vurderinger faller utenfor begrepet "sikkerhet" i § 27, se uttalelse fra Samferdselsdepartementet. Slike vurderinger foretas av Forsvarsdepartementet, og ikke den enkelte havn.

  For fartøy som er sanksjonert, suspenderes naturligvis havnenes plikt til å motta slike fartøy.

 • Hvordan håndteres los- og farledsbevisordningen?

  Gjeldende sanksjoner mot Russland påvirker i utgangspunktet ikke los- eller farledsbevisordningen. Lospliktige fartøy kan som før benytte russiske og andre utenlandske navigatører med gyldig farledsbevis til å oppfylle losplikten.

  Russiske fartøy som har lovlig anløp kan også bestille los som normalt.

  Losplikt er et tiltak for å hindre navigasjonsulykker på kysten. Kystverket krever gjennom den at fartøy enten seiler med los eller bruker farledsbevis. Farledsbevis utstedes til navigatører som kan dokumentere tilstrekkelig antall seilaser innaskjærs på norskekysten og som har avlagt en praktisk prøve om bord på fartøyet, enten med los som sensor eller med en assessor. Det er imidlertid kun fartøy på mer enn 70 meter (50m for passasjerfartøy/fartøy med farlig last) som må bruke los eller farledsbevis. Fartøy under 70m seiler verken med los eller farledsbevis.

 • Hvilke forhold skal norske havner og fartøyer være oppmerksomme på?

  På bakgrunn av økt trusselnivå har Kystverket hevet maritimt sikringsnivå til nivå 2 for utvalgte havneanlegg. De aktuelle anleggene er gjort kjent med det.

  PST vurderer trusselbildet fortløpende og følger situasjonen tett. Det er verdt å merke seg at de nasjonale trusselvurderingene peker på Russland som en kjent trusselaktør i Norge, slik at den generelle trusselen om blant annet cyberangrep står ved lag. Det oppfordres samtidig til økt årvåkenhet.

  Ved spørsmål eller ønske om å rapportere kontakt PST.

 • Gjelder forbudet mot adgang til havn også for russiske fartøy som trenger nødhavn eller shelter?

  Det er unntak i forskrift om tiltak vedr. Ukrainas integritet mv. § 19a for fartøy som har behov for hjelp og søker nødhavn, nødhavnanløp av hensyn til maritim sikkerhet eller for å redde liv til sjøs.

  Russiske fartøy som er omfattet av sanksjonene vil dermed kunne få adgang til havn dersom det er et nødstilfelle.

 • Kan russiske fartøy få tillatelse til å anløpe havn?

  Det følger av Forskrift om tiltak vedr. Ukrainas integritet mv. § 19a sjette ledd at fartøy kan få tillatelse til å anløpe havn dersom anløpet er nødvendig for import, eksport eller transport av definerte varer. Det kan også søkes om tillatelse for fartøy som har hatt russisk flagg på visse vilkår, jf. sjuende og åttende ledd. Myndighet til å gi en slik tillatelse ligger hos Utenriksdepartementet.

  Søknader om tillatelse til havneanløp kan sendes til sanksjoner@mfa.no. Manglende svar på søknaden er ikke å anse som tillatelse.

 • Rammes omlastingsoperasjoner av forbudet?

  Dersom en omlastingsoperasjon gjennomføres for å omgå sanksjonene vil dette omfattes av forbudet. Det vil si at skipet som har fått den omlastede varen heller ikke vil få adgang til havn i Norge.
  Dette følger av forskriftens § 20 om omgåelse. Det avgjørende vil være om omlastingsoperasjonen planlegges og gjennomføres for å omgå sanksjonene ved å laste om fra et fartøy som er omfattet av forbudet til et fartøy som ikke er omfattet av forbudet.

 • Hvem er det som kan svare på spørsmål om sanksjonsregelverket?

  Utenriksdepartementet forvalter sanksjonsregelverket og er kontaktpunkt for spørsmål om hvordan regelverket skal tolkes.

  Næringslivet kan sende inn spørsmål til sanksjoner@mfa.no

 • Hva med fartøy som ligger i havn når forbudet trer i kraft?

  Det er forbudt etter 7. mai 2022 å gi adgang til havner.

  Skip som allerede ligger i havn før forbudet trer i kraft skal derfor ikke anses som omfattet av forbudet.

 • Kontaktpunkt i Kystverket for spørsmål om havneforbudet

  Kontaktpunkt i Kystverket spørsmål om russiske fartøy som er omfattet av sanksjonene, og som er på vei til Norge, kan kontakte Vardø sjøtrafikksentral på tlf 78989898 eller e-post: nor.vts@kystverket.no

  De vil kunne bistå med informasjon om fartøyet og ev. bistå med videreformidling av spørsmål

 • Hvem er det som håndhever forbudet?

  Det er Politiet som er håndhevingsmyndighet. Det er nærmeste politidistrikt som bli korrekt kontaktpunkt angående brudd på forskriften.

 • Nyttige lenker for informasjon

Kontakt

Avdelingsdirektør

Arve Dimmen +4795190595 / arve.dimmen@kystverket.no
Til toppen