Hopp direkte til innhold

Privat ansvar

Driver du en virksomhet som kan føre til akutt forurensning? Da må du sørge for beredskap for å hindre, oppdage, stanse, fjerne og begrense virkningen av forurensningen.

Lenser i vannet etter en båt.

 

Forurensers ansvar

Dersom det oppstår en situasjon med akutt forurensning eller fare for akutt forurensning, har ansvarlig forurenser plikt til å sette i gang tiltak. Tiltakene skal hindre eller stanse forurensningen, og fjerne eller begrense skader og ulemper som forurensningen fører med seg.

Beredskapen stå i et rimelig forhold til sannsynligheten for akutt forurensning og omfanget av skadene og ulempene som kan inntreffe. Beredskapspliktige virksomheter skal utarbeide en beredskapsplan som godkjennes av Miljødirektoratet.

Aksjonsplikten vedvarer selv om kommunen eller staten aksjonerer.

Dersom den ansvarlige ikke iverksetter tiltak eller de iverksatte tiltakene ikke er tilstrekkelige, kan Kystverket utstede pålegg. Kystverket kan da pålegge den ansvarlige om å komme med en handlingsplan for å bekjempe hendelsen, gi opplysninger og iverksette tiltak.

Kystverket kan også beslutte at staten skal lede håndteringen av aksjoneringen.

Petroleumsvirksomheten

Ved hendelser i petroleumsvirksomheten skal det ansvarlige operatørselskapet iverksette tiltak. Ved større utslipp vil operatørselskapet mobilisere Norsk oljevernforening for operatørselskap (NOFO), som på vegne av operatørene ivaretar deres beredskap mot akutt forurensning og iverksetter skadebegrensende tiltak.

Kystverket og oljeindustrien har gjennom et eget planverk, øvelser og trening gjort forberedelser for at staten kan overta ledelsen av aksjoneringen ved en ekstrem forurensingshendelse fra petroleumsindustrien. En slik overtakelse gjennomføres ved samordnet aksjonsledelse og endrer ikke på operatørens ansvar for egen beredskap, ansvar for hendelsen i seg selv eller ansvaret for konsekvensene av denne.

Bistandsplikt

Ved kommunale og statlige aksjoner mot akutt forurensning eller fare for akutt forurensning kan Kystverket pålegge virksomheter å stille til rådighet utstyr og personell som inngår i virksomhetens beredskap. 

Til toppen