Hopp direkte til innhold

Sikkerhetsavgift

Sikkerhetsavgiften gjelder for fartøy som bruker farvann som er overvåket av en sjøtrafikksentral.

 • Inntekter

  Inntekter fra sikkerhetsavgiftene dekker lønns- og driftsutgifter ved sjøtrafikksentralene ved Brevik, Fedje, Horten og Kvitsøy.

  Hver sjøtrafikksentral har egen sikkerhetsavgift som tar utgangspunkt i hva som var utløsende årsak til etablering av sjøtrafikksentralen. Hvilke skip som er avgiftspliktige og størrelsen på avgiftssatsene er tilpasset trafikken i hvert område og er ulike.

 • Sjøtrafikksentraltjenester

  Sjøtrafikksentralene tilbyr informasjonstjenester, navigasjonsassistanse, og regulerer trafikken for å redusere risikoen for skipsulykker og bidra til en effektiv trafikkavvikling.

 • Regelverk

  Sikkerhetsavgiftene innkreves i medhold av:

  Forskrift av 27.12.2012 om sikkerhetsavgift for bruk av sjøtrafikksentralene ved Kvitsøy, Horten, Fedje og Brevik, Rogaland, Vestfold, Hordaland og Telemark

  Sikkerhetsavgiftene er hjemlet i Lov om havner og farvann, kapittel 4.

  Sikkerhetsavgifter i Oslofjorden og Rogaland skal betales hver gang et fartøy passerer den ytre grensen for avgiftsområdet og seiler inn i avgiftsområdet.

  Sikkerhetsavgiften gjelder for ett anløp. Fartøy som har ytterligere anløp, eller fartøy som opererer innenfor avgiftsområdet, betaler redusert sikkerhetsavgift (ca. 1/4) hver gang fartøyet anløper kai, fortøyningsplass eller anker innenfor avgiftsområdet.

  Sikkerhetsavgiften betales pr anløp i området og plasseres på fakturaen for innseiling til havn. Årsavgiften tilsvarer 50 anløp.

  Fartøy under 70 meters lengde fritatt fra å betale sikkerhetsavgift.

 

Beregningsgrunnlag

 

Sjøtrafikksentral Avgiftspliktige fartøy (2024) Beregningsgrunnlag Avgift per anløp Årsavgift
Horten (Oslofjorden) Fartøy med største lengde 70 meter eller mer i trafikksentralens tjenesteområde, se forskriftens § 4, 1. ledd. Enkelte fartøy er fritatt, se forskriftens § 5 BT

Kr 0,55
Kr 0,13 for anløp innenfor området

Kr 27,50
Brevik (Grenland) Gasstankfartøy som laster eller losser nord for en rett linje gjennom det nordligste punkt på Mølen og det nordligste punkt på Såsteinen, se forskriftens § 4, 2. ledd. Kubikkmeter Kr 6,00 Ikke mulig
Kvitsøy (Rogaland): Rogaland generelt

Kårstø
Fartøy med største lengde 70 meter eller mer i trafikksentralens tjenesteområde, se forskriftens § 4, 1. ledd. Enkelte fartøy og seilas er fritatt, se forskriftens § 5.

BT

 

BT

Kr 0,20
Kr 1,80 (Kårstø)

Henholdsvis kr 0,05 og kr 0,45 for anløp innenfor området

Kr 10,00

Kr 90,00
Fedje (Sture og Mongstad) Fartøy som fører farlig og forurensende last og som anløper havneterminalene til Statoil på Sture og Mongstad, se forskriftens § 4, 3. ledd. BT Kr 0,86 Ikke mulig

Miljørabatt - ESI

Fartøy registrert med 50 poeng eller mer på skipsmiljøindeksen ESI får 25 prosent rabatt i sikkerhetsavgiftene. Dette gjelder både avgift ved enkeltanløp og årsavgift. Rabatten gis kun for seilas innenfor ESI-sertifikatets gyldighetsperiode.
Registrering av skip i Environmental Ship Index (ESI) gjøres på www.environmentalshipindex.org

Statlig bruk av sikkerhetsavgifter i 2019

vts-i-2019.png

Den avgiftsfinansierte sjøtrafikksentraltjenesten hadde i 2019 en samlet inntekt på 94,3 mill. kroner og en samlet kostnad på 101,6 mill. kroner. Tjenesten fikk et underskudd på 7,3 mill. kroner, mens budsjettert resultat var et underskudd på 3,9 mill. kroner. Underskuddet i 2019 finansieres av tidligere års overskudd.

Driften av de fire sjøtrafikksentralene i Sør-Norge er finansiert gjennom hver sin sikkerhetsavgift. I tillegg er det en statlig finansiering på 8,1 mill. kroner av arbeidsgivers andel av pensjonspremien som ble innført for sjøtrafikksentralene i 2017. Dette er en midlertidig ordning. Inntekten pr sjøtrafikksentral skal dekke egen driftskostnad og små lokale investeringer, samt en lik andel av forvaltning, administrasjon, støttetjenester og merverdiavgift. Driften av Vardø sjøtrafikksentral og større investeringer til fornying av sjøtrafikksentralene er statlig finansiert, og er ikke med i denne oversikten.

Alle de fire sjøtrafikksentralene hadde i 2019 et lokalt driftsoverskudd til dekning av sin andel av felles kostnader for tjenesten, men for Oslofjorden (Horten) ble det refundert årsavgifter for tidligere år til noen skip. Dette gav en bokført underdekning for Horten i 2019. Målsettingen ved regulering av avgiftene det enkelte år er å få best mulig balanse mellom inntekt og kostnad pr sjøtrafikksentral og totalt, i tillegg til å unngå store endringer i sikkerhetsavgiften pr sjøtrafikksentral fra år til år. Dette gjør at driftsresultatet og avgiftsendringen pr sjøtrafikksentral varierer.

Inntekten i 2019 var 10,8 % lavere enn i 2018, mens avgiftssatsene var 5,2 % lavere i 2019 enn i 2018. Sjøtrafikksentralene på Kvitsøy og Fedje hadde høyere avgiftspliktig trafikk i 2019 enn i 2018, mens Horten og Brevik hadde en reduksjon. I 2020 er det forventet stor økning i området til Fedje sjøtrafikksentral. Denne forventningen førte til at sikkerhetsavgiftene for tredje året på rad ble redusert. Reduksjonen var i gjennomsnitt 8,5 % i 2018, 5,2 % i 2019 og 2,7 % i 2020.

66 % av sikkerhetsavgiften ble betalt av tankskip. Resten av avgiften ble betalt av lasteskip (14 %), passasjerskip/ferger (9 %), cruiseskip (8 %), offshore- og spesialfartøy (4 %), samt fiskefartøy (0,1 %). Som følge av avgiftsreduksjonen er det nedgang i sikkerhetsavgiften, og den største reduksjonen er naturlig nok blant tankskip.

Kostnadene i 2019 var 1,6 % høyere enn i 2018. Den lave økningen skyldes lavere investeringer. Lønns- og driftskostnadene økte med 2,8 % fra 2018 til 2019.

Kontakt

Seniorrådgiver

Harald Borgø /
Til toppen