Hopp direkte til innhold

Sikker lasting og lossing av bulkskip

Kystverket har ansvaret for å følge opp at regelverket om sikker lasting og lossing av bulkskip etterleves av havneterminaler som mottar bulkskip.

Regelverket om sikker lasting og lossing av bulkskip har som formål å hindre at det skjer skipsulykker som følge av feil ved laste- og losseoperasjonen, og dermed styrke sikkerheten for bulkskip. Regelverket setter krav til både skip og havneterminaler, og ble opprinnelig utarbeidet i den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO – International Maritime Organization). Bakgrunnen var at selv om IMO hadde fastsatt en rekke krav for å forbedre sikkerheten for bulkskip, både med hensyn til konstruksjon og drift, så var det fortsatt skip som fraktet faste bulklaster som forliste. Belastninger og skader som følge av håndteringen av last ble da ansett for å kunne være en medvirkende årsak til konstruksjonssvikt hos bulkskip, og medfølgende ulykker og tap av menneskeliv.

I 1997 fastsatte derfor IMO «Code of practice for the safe loading and unloading of bulk carriers» (BLU-code). BLU-code gir veiledning til fører av bulkskip, terminaloperatører og andre i sikker håndtering, lasting og lossing av faste bulklaster.

Det ble også utarbeidet en håndbok om laste- og losseoperasjonen rettet mot terminaloperatørene (BLU-Manual), og IMO godkjente denne i 2005. BLU-Manual er et supplement til BLU-Code som skal gi mer detaljert veiledning til terminalrepresentantene og andre som er involvert i håndteringen av faste bulklaster, herunder ansvar for opplæring av personell.

EU fulgte opp med et felles europeisk regelverk på området gjennom EU-direktiv 2001/96/EF, og i Norge er dette gjennomført i forskrift av 29.08.2003 nr. 1114 om sikker lasting og lossing av bulkskip. Kystverket har ansvaret for å følge opp at havneterminaler etterlever bestemmelsene, og fører derfor jevnlige tilsyn med disse. Sjøfartsdirektoratet har ansvaret for å følge opp den delen av regelverket som gjelder skip.

Regelverket:

 

Kontakt

Seniorrådgiver

Gry Merete Karlsen Lunde /

Kontakt

Seniorrådgiver

Vibeke Rasmussen /

Kontakt

Avdelingsleder

Richard Lobb Utne /
Til toppen