Hopp direkte til innhold

Innseiling Andenes

Det er til tider svært krevende forhold ved denne aktive fiskerihavna. Tiltaket som skal iverksettes vil blant annet sikre og bedre en skjermet hoved innseiling, utbedre forholdene innenfor moloene og legge til rette for nye næringsområder.

Andenes havn i Andøy kommune er en av Nordland fylkes største og aktive fiskerihavner. Den korte avstanden ut til fiskefeltene ved Eggakanten og et godt utbygd mottaksapparat har gjort havna til en foretrukket havn for en stadig større del av fiskeflåten.

Havna er skjermet mot storhavet av et omfattende moloanlegg. Innenfor moloene er det i dag store arealer som verken er seilbare, opparbeidet eller tilrettelagt for næringsutvikling. Strøm, bølger og drag gjør at det er vanskelig å ferdes mellom havnedelene og det er svært urolig å ligge ved kaiene i østre havn. Innseilingen i øst er det oppgrunning på grunn av sandvandring i området.

Beskrivelse av tiltaket

Resultatene fra omfattende numerisk analyse, grunnundersøkelser, bølge- og strømmålinger og videre har dannet grunnlag for endelig valg og utforming av tiltaket. For å begrense sandvandring og bølgepågang i innseilingen fra øst skal Børingmoloen forlenges med 250 meter. Innseilingen fra havna i nord, mellom Skarvbard- og Børingsmoloen, legges igjen samtidig som deler av Industrisjeteen fjernes. Da får man en god passasje mellom østre og vestre del av havna. I indre vestre havn, ved liggehavna, bygges tre mindre moloer og deler av eksisterende molo fjernes for å sikre roligheten i denne delen av havna.

I Østre havn er det påvist forurensede bunnsedimenter i de øverste lag. Disse massene skal plasseres i et egnet deponi denne type masser på innsiden av Børingsmoloen. Øvrige masser som løsmasser og fjell skal benyttes som fyllmasse og plasseres i utfyllingsområdene på Senholmen og Titingen, samt Leiskjæret. Disse områdene er regulert til fiskebruk/fiskeindustri og annen sjørettet industri.

Det er behov for en dybde 8 meter i østre havn og i innseilingen 10 til 9 meter. I ny liggehavn for kystflåten er dybden 5 m. Det er beregnet totalt ca 680.000 m³ som skal utdypes. Av dette er ca 430.000 m³ fjell og resten løsmasser.

Andøy kommune vedtok reguleringsplan som er i tråd med prosjektet 19.6.2017. Størrelsen på prosjektet tilsier en byggeperiode som strekker seg over flere år. Andøy kommune har blant annet ansvaret for å erverve grunn til tiltakene.

Tiltaket vil gi følgende effekt:

  • Sikrere og bedre skjermet hoved-innseilingen, mot bølger og sandvandring
  • Økt dybde i innseilingen og i østre havn.
  • Bedre skjermet og sikrere forbindelse mellom østre og vestre havn, innenfor moloene
  • Liggehavn med plasser beregnet for kystflåten i vestre del av havna.
  • Nye næringsområder for nyetableringer i havna

Kontakt

Senioringeniør

Tone Sivertsen /

Dokumenter

mudring-dumping-og-utfylling-soknads Andenes havn Kystverket .pdf

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Reguleringsplan 2016-05-27-RP_Andenes havn-A1-A3-3000.pdf

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Reguleringsplan Bestemmelser (1).pdf

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

signert søknad om mudring-dumping-og-utfylling-soknads Andenes havn Kystverket_.pdf

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Vedlegg 01 2017-1922-16 Miljørapport - Multiconsult.pdf

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Vedlegg 02_1 Reguleringsplan 2016-05-27-RP_Andenes havn-A1-A3-3000.pdf

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Vedlegg 02_2 Reguleringsplan Bestemmelser.pdf

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Vedlegg 03 B001 - Oversiktskart.pdf

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Vedlegg 04 2017-1922-18 Norconsult - 2015-10-30 KU Marint naturmiljø Andenes.pdf

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Vedlegg 05 Konsekvensutredning fugleliv Andenes havn 2020.pdf

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Vedlegg 06 2017-1922-17 NOF-notat 2017-16 Sjøfugler i Andenes havn - gjennomgang av eksisterende kunnskap.pdf

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Vedlegg 07 Analyseresultater delområder.pdf

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Vedlegg 08 B100 Østrehavn 22-07-05.pdf

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Vedlegg 09 B101 Liggehavn 22-07-05.pdf

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Vedlegg 10 B102 Innseiling fra øst 22-07-05.pdf

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Vedlegg 11 B103 Innseiling vest og tverrforbindelsen 22-07-05.pdf

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Vedlegg 12 B104 Fjerning av molo Sør 22-07-05.pdf

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Vedlegg 13 B105 Eksisterende utfylling, nyttegjøring 22-07-05.pdf

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Vedlegg 14 B200 Deponi forurensede masser 22-07-05.pdf

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Vedlegg 14-2 B300 - Prinsippsnitt - Deponi, forurensetmasser.pdf

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Vedlegg 16 B202 Utfylling stor, Sjete nord 22-07-05.pdf

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Vedlegg 17 B203 Liten fylling, sjete sør 22-07-05.pdf

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Vedlegg 18 B204 Molo mellom Skarbård og Børingan molo 22-07-05.pdf

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Vedlegg 19 B205 Molo øst, forlengelse av Børingsmoloen 22-07-05.pdf

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Vedlegg 20 B206 Ytre molo Liggehavn ,Indre molo 1 og 2 sør 22-07-05.pdf

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Vedlegg 21 B207 Anleggsvei i nord 22-07-05.pdf

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Vedlegg 22 B208 Utfylling øst ved Natokai 22-07-05.pdf

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Vedlegg 23 Tilbakesvar møtereferat Kystverket 22.06.2022.pdf

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Vedlegg 24 - teknisk notat grenseverdier for turbiditet.pdf

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Vedlegg 25 Arealer og volumer.pdf

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Vedlegg 26 RIM02 not_Miljørisiko og avbøtende E06.pdf

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Vedlegg 27 Masselogistikk.pdf

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Vedlegg 28 E-post Geir Maan.pdf

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Vedlegg 29 Møtereferat_Miljø - risiko for skader på hval ved sprengning.pdf

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert
Til toppen