Hopp direkte til innhold

Innseiling Røst

Anløpet til Røst havn er langt og krevende, og har medført flere grunnstøtinger. I tillegg er behovet for gode liggeplasser større enn tilgjengelige plasser i Røst fiskerihavn. Kystverket vil derfor bedre fremkommelighet, redusere risiko for ulykker i innseiling og havn/miljøutslipp, bedre effektivitet for sjørelaterte næringer og øke roligheten i havna.

Røst.jpg

Anløpet til Røst havn er langt og krever presis manøvrering mellom holmer og skjær. Større fartøy og ferge må passere en smal åpning i sør for så holde stø kurs nordover inn mot havnen, da det ikke er mulig å snu før en har lagt til kai. Ved vind fra nordvest presses fergen ned mot grunner ved Lyngvær under anløp. I havna er det urolige liggeforhold, særlig vind fra sørvest til nord produserer sjø og drag som gir utfordringer for både større og mindre fartøy.

Under Lofotfisket er det et stort antall fiskebåter som har Røst fiskerihavn som base og behovet for gode liggeplasser er større enn tilgjengelige plasser. Fergepiren har i enkelte tilfeller blitt brukt av fiskefartøy uten tillatelse, noe som har skapt farlige situasjoner når ferga skal til kai. For dypere fartøy er hovedleden fryktet og flere fartøy har gått på grunn sør i innseilingen.

Hva vil vi gjøre?

Prosjektet består av utdyping i innseiling, snuareal for ferge, liggehavn, strandkantdeponi, etablering av molo og merking. I alt skal det fjernes 130 000 kubikkmeter fjell og 67 000 kubikkmeter løsmasser. Sprengtein fra utdypingen skal brukes til etablering av molo og sjetè for strandkantdeponi. To moloer på 200 meter er tiltenkt, med en total masse på 85 000 kubikkmeter.

Innseiling Røst infoi.png

Det er fire områder i innseilingen som skal utdypes til 9 meters dybde i den hensikt å rette opp seilingsleden og minske antall manøvreringer. Disse områdene er:

  • Kvaløygrunnan: 1 700 kubikkmeter fjell skal fjernes ved grunner sørvest for Kvaløya   
  • Svinøynakken: 5 000 kubikkmeter fjell skal fjernes ved Svinøynakken like sør for planlagt molo vest for Lyngvær
  • Brødran: 10 000 kubikkmeter fjell skal fjernes ved Brødran vest i innseiling øst for planlagt molo
  • Trettskjæret: 21 000 kubikkmeter fjell skal fjernes ved Trettskjæret øst i inseiling vest for Lyngvær

Molo

Ekstremværet Berit i 2011 tydeliggjorde behovet for skjerming av Røst havn. Analyser gjennomført av Norconsult underbygger at potensialet for ødeleggelser er stort i et scenarie der høyvann og ekstremvær fra vest inntreffer. I et slikt tilfelle vil holmer og skjær som i en normaltilstand demper sjø fra vest ligge under vann, og tungsjø kunne transporteres helt inn i havnen. Molotiltaket har derfor til hensikt dempe bølgeenergien av sjø fra vest, og er derfor plassert fra sør i en nordgående retning, vest for havnen. Mindre fiskefartøy benytter seg i dag av en led gjennom moloområdet. En midtstilt åpning er derfor tiltenkt for å etterkomme ønske fra fiskerne på Røst.

Liggehavn

Under skreifiske belyses fravær av liggeplasser på Røst. Flere fartøy må ligge utenpå hverandre, og mer dyptgående fartøy har utfordringer med å finne ledig kaiplass. Dette forulemper samtlige fiskere i havnen, og resulterer i tapt fritid samt skader på materiell. En liggehavn på nordsiden av Glea på -6m er derfor tiltenkt for å lette dagens utfordringer. Liggehavnen kommer til å dekke et område på 35 000m2.

Snuareal for ferge

Området rundt fergelemen ved Røst er utfordrende for ferga. Ved vind fra nordvest presses ferga ned mot grunner nord for Lyngvær. I tillegg er snuarealet svært begrenset. Kanseleringer av sambandet Røst-Værøy-Moskenes-Bodø blir gjerne kansellert dersom innseilingen til Røst ikke lar seg gjennomføre. En utdyping til -6m sør for fergepiren har til hensikt å øke manøvreringsarealet, samt forenkle en mulig retrett for ferga dersom forholdene ikke ligger til rette for et havneanløp.

Strandkantdeponi og sjetè

Et strandkantdeponi er planlagt nord for Glea. Her skal løsmasser deponeres og sjetè etableres. Sjetèen har til hensikt å sperre løsmassene i strandkantdeponiet. Deponiet vil frigjør areal for kommunen, og sjetèen vil muliggjøre en etablering av kaifront i liggehavnen. 

Effektmål: Bedret fremkommelighet, redusere risiko for ulykker i innseiling og havn/miljøutslipp, bedre effektivitet for sjørelaterte næringer og øke roligheten i havna.

Kontakt

Overingeniør

Vegard Nikolai Haraldseid /
Til toppen