Hopp direkte til innhold

Kommunale forskrifter etter havne- og farvannsloven

Kommunene kan gi forskrifter om flere forhold etter havne- og farvannsloven.

Det gjelder:

§ 5 Midlertidig begrensning av fartøyers opphold i havn
§ 8 Regulering av ferdsel med fritidsfartøy
§ 9 Regulering av bruk av kommunens sjøområde
§ 33 Saksbehandlingsgebyr
§ 36 Farvannsavgift

Myndigheten er enten gitt til kommunen eller til kommunestyret selv. Dette får betydning for adgangen til å delegere myndighet og hvem i kommunen som kan fastsette forskrifter. Dersom myndigheten er lagt til kommunestyret selv så kan ikke myndigheten delegeres.

Dersom kommunestyret velger å delegere myndighet etter havne- og farvannsloven til andre kommunale organer, må man passe på at delegeringsbeslutningen er oppdatert slik at den gjelder for havne- og farvannsloven av 2019. Hjemmel for å delegere myndighet til interkommunalt samarbeid og selskap (IKS) følger av havne- og farvannsloven § 4 første ledd.

Forskrifter må fastsettes i tråd med reglene i forvaltningsloven kapittel VII. Justisdepartementet har utgitt en veileder om forskriftsarbeid for kommuner. Normalt må alle forskrifter kunngjøres i Norsk Lovtidend (via Lovdata) for å kunne gjøres gjeldende, jf. forvaltningsloven § 38 første ledd bokstav c, jf. § 39.

Kravene til kunngjøring er imidlertid lempet gjennom rundskriv G-149/92 Kunngjøring i Norsk Lovtidend - Regionale og lokale forskrifter mv. I henhold til rundskrivet kreves det ikke at kommunale avgiftsforskrifter kunngjøres i Norsk Lovtidend. Rundskrivet angir at den enkelte kommune selv kan kunngjøre slike forskrifter i lokal presse, enten i hel tekst eller med kort omtale med opplysning om hvor en kan få forskriften.

 • Midlertidig begrensning av fartøyers opphold i havn

  Kommunen kan med hjemmel i havne- og farvannsloven § 5 gi forskrift om midlertidig begrensning av fartøyers opphold i havn. Myndigheten til å gi forskrift etter bestemmelsen er lagt til «kommunestyret selv». Dette betyr at kommunestyret ikke kan delegere myndigheten, men må fastsette forskriften s …
 • Regulering av bruk av kommunens sjøområde

  Kommunen kan fastsette enkeltvedtak og forskrifter etter § 9 om bruk av kommunens sjøområde. Slike forskrifter er ikke begrenset til fritidsfartøy, men kan gjelde for alle typer fartøy.
 • Saksbehandlingsgebyr

  Kommunestyret selv kan fastsette forskrift om saksbehandlingsgebyr for kostnader kommunen har til behandling av søknader etter havne- og farvannsloven, jf. havne- og farvannsloven § 33.
 • Farvannsavgift

  Havne- og farvannsloven § 36 gir kommunen adgang til å finansiere bestemte offentlige oppgaver etter loven med farvannsavgift. Det er altså ikke obligatorisk for kommunene å kreve inn farvannsavgift. Kommuner som velger å innføre avgift, må gjøre det ved forskrift.
Til toppen