• Innfører losplikt på Svalbard

  13.10.2011 | Artikkel | Los | Regelverk

  Regjeringen gir sin tilslutning til Kystverkets anbefaling om å innføre en statlig lostjeneste for all skipstrafikk på Svalbard på tilsvarende måte som på fastlandet.

 • Trafikkseparasjon

  16.02.2016 | Artikkel | Maritime tjenester | Regelverk | Sjøtrafikkovervåking

  Kystverket forebygger ulykker på sjøen primært gjennom maritime tjenester som sjømerker, lostjeneste og trafikkovervåkning. Et annet viktig sjøsikkerhetstiltak er å utvikle og etablere seilingsregler i

 • Endringer i Kystverket fra nyttår

  21.02.2019 | Artikkel | Los | Om Kystverket | Regelverk

  januar trer organisasjonsendringer i kraft i Kystverket. Vi gjør endringer innen losordningen, for å sikre et tydeligere skille mellom operativ lostjeneste og forvaltning. Det operative skilles ut i egen

 • Dialogmøte om losplikten på Svalbard

  12.12.2011 | Artikkel | Los | Regelverk

  Kystverket ønsker å orientere berørte parter om prosessen med gjennomføring av losplikt på Svalbard og å gi muligheten til å komme med innspill tidlig i prosessen med utvikling av regelverket. Vi inviterer

 • Høring: Losplikt på Svalbard

  11.07.2012 | Artikkel | Farledsbevis | Los | Regelverk

  Kystverket har sendt forslag om innføring av lostjenesten på Svalbard ut på høring. Forskriften skal tre i kraft allerede 1. juli 2012, men det foreslås overgangsordninger med trinnvis innføring av losplikt

 • Høring: Forslag til ny sjøtrafikkforskrift og endringer i forskrift om sikkerhetsavgift

  28.05.2015 | Artikkel | Regelverk | Sjøtrafikkovervåking

  Kystverket og representanter fra Samferdselsdepartementet har foretatt en full gjennomgang av gjeldende sjøtrafikkforskrift. Hensikten med revisjonen har vært å gjøre forskriften mer brukervennlig og å

 • Lettelser i losplikten

  11.11.2015 | Artikkel | Los | Om Kystverket | Regelverk
 • Losplikt

  13.01.2020 | Artikkel | Los | Regelverk
 • Svalbard - Losplikt og Farledsbevis

  27.11.2015 | Artikkel | Farledsbevis | Los | Regelverk

  juli 2012 ble losloven og forskriftene under losloven gitt anvendelse på Svalbard. Den statlige lostjenesten, losplikt og farledsbevisordningen gjelder dermed også på Svalbard.

 • Losloven 2014

  24.04.2020 | Artikkel | Los | Regelverk